Ny jobb­tjänst ska hjäl­pa fö­re­tag

Tenstadirekt - - NYHETER · KISTA · RINKEBY · TENSTA -

STOCK­HOLM. På grund av co­ro­na­pan­de­min har vis­sa bran­scher mind­re ef­ter­frå­gan på ar­bets­kraft, me­dan and­ra har stör­re ef­ter­frå­gan, som in­om om­sorg och sjuk­vård samt in­om livs­me­delsnä­ring­en. Där­för har Re­gi­on Stock­holm lan­se­rat webb­tjäns­ten mat­cha­job­ben.nu, som ska kopp­la ihop fö­re­tag med varand­ra.

Den nya tjäns­ten, som är gra­tis, in­ne­bär att fö­re­tag kan läg­ga ut vad de har att er­bju­da och på så sätt hjäl­pa varand­ra. Tjäns­ten kom­mer fin­nas till­gäng­lig till och med 30 sep­tem­ber, där­ef­ter tas be­slut om den even­tu­ellt ska för­läng­as. Vill­ko­ret för att få va­ra med är att fö­re­ta­get är moms­re­gi­stre­rat och har F-skattse­del.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.