Ut­gi­ven 1986 pro­du­cen­ter Da­ve Mustai­ne och Ran­dy Burns

Topp 100 - Tidernas basta rockalbum - - Innehåll -

regn­bå­gar. Me­ga­det­hs publik kläd­de sig in­te ba­ra i jeans och lä­der, den be­stod även av skej­ta­re och sur­fa­re, ung­do­mar som väx­te upp med Black Flag sna­ra­re än Black Sab­bath. Le­dan­de ska­te­tid­ning­ar som Th­ras­her ha­ka­de på in­tres­set för Me­ga­deth, vil­ket gav dem en rå­a­re fram­to­ning som fö­re­gå­en­de ge­ne­ra­tio­ner sak­na­de.

Över 30 år se­na­re är Pe­a­ce Sells … fort­fa­ran­de en av 1980-ta­lets mil­stol­par i skiv­värl­den. Me­ga­deth blev om möj­ligt än­nu vas­sa­re med Rust In Pe­a­ce, en ski­va som vann på att ban­det ha­de bli­vit nyk­tert. Men in­te ens det kan mat­cha den ung­dom­li­ga ener­gin på Pe­a­ce Sells.

Och ic­ke att för­glöm­ma: Pe­a­ce Sells … But Who’s Buy­ing? – var jäm­te Me­tal­li­cas Mas­ter Of Pup­pets, Slay­ers Rei­gn In Blood och ett år se­na­re Ant­h­rax Among The Living – en av grund­pe­lar­na till Big Four, de fy­ra th­ras­h­gi­gan­ter­na. Th­rash me­tal ha­de läm­nat barn­dom­så­ren bakom sig och var på väg i full fart mot vux­en­värl­den. Sa­ker och ting skul­le ald­rig bli sig li­ka igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.