Ut­gi­ven 1971 pro­du­cen­ter Ken Scott och Da­vid Bowie

Topp 100 - Tidernas basta rockalbum - - Innehåll -

Det är näs­tan omöj­ligt att över­skat­ta Bowies in­flu­ens på och be­ty­del­se för po­pu­lär­mu­si­ken. Och det krävs li­te mer än nam­nen på någ­ra av de främs­ta lå­tar­na på Hunky Do­ry – Changes, Li­fe On Mars, Oh! You Pret­ty Things, An­dy War­hol, Kooks – för att le­da i be­vis hur bra ski­van verk­li­gen är. Va­ri­e­rad och bred, tvek­löst en av Da­vid Bowies ab­so­lut bäs­ta.

”Un­der det ti­di­ga 70-ta­let bör­ja­de allt ham­na på plats för mig när det gäll­de vad jag gil­la­de att hål­la på med”, be­rät­ta­de Bowie för Clas­sic Rock, ”och det var en bland­ning av mu­siksti­lar. Jag märk­te att jag ha­de svårt att va­ra lo­jal mot sti­lar el­ler gen­rer. Jag var ing­en R&b-ar­tist, jag var ing­en folk­mu­sikar­tist och jag kun­de in­te se nå­gon po­äng med att va­ra pu­rist. Min ge­nu­i­na stil var att jag äls­ka­de idén med att gad­da ihop Litt­le Ri­chard med Jac­ques Brel och lå­ta Vel­vet Un­der­ground kom­pa dem. ’Hur skul­le det lå­ta?’ Ing­en gjor­de den gre­jen, i al­la fall in­te på sam­ma sätt.”

Up­pen­ba­rel­sen skul­le bi­dra till att ska­pa Hunky

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.