Ut­gi­ven 1971 pro­du­cen­ter Ian An­der­son och Ter­ry El­lis

Topp 100 - Tidernas basta rockalbum - - Innehåll -

Ski­van in­leds med en luf­fa­re som sit­ter på en park­bänk ”watching as the fril­ly pan­ti­es run” och av­run­das med en me­di­ta­tion över gud. Jet­hro Tulls fjär­de al­bum var minst sagt am­bi­tiöst, men tack och lov in­te pre­ten­tiöst el­ler i av­sak­nad av sar­kas­tisk ils­ka.

På si­da ett in­tro­du­ce­ras luf­fa­ren Aqualung och gläd­je­flic­kan Cross-ey­ed Ma­ry. De är bå­da ar­ke­ty­per som Ian An­der­son åter­vän­der till fle­ra gång­er.

Si­da två hand­lar om hur Ian An­der­son an­ser att gud och kyr­kan har se­pa­re­rats från varand­ra, ett ovän­tat äm­ne som han han­te­rar ut­märkt med sitt skar­pa in­tel­lekt.

Jet­hro Tull har äg­nat 50 år åt att bry­ta mot kon­ven­tio­ner­na. Spe­lar de pro­gres­siv rock? Spe­lar de folk­mu­sik? Spe­lar de – som Gram­myju­ryn vid ett till­fäl­le an­såg – he­a­vy me­tal? Fak­tum är att de spe­lar li­te av var­je, sam­ti­digt som de pa­ra­dox­alt nog in­te lå­ter som någ­ra and­ra. De är ett av de mest själv­stän­di­ga och brit­tis­ka band man kan tän­ka sig – med en

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.