54 Bri­tish Ste­el

Ju­das Pri­est

Topp 100 - Tidernas basta rockalbum - - Innehåll -

över 40 år är me­tal i sin re­nas­te form. Den ylan­de le­adsång­en, de du­el­le­ran­de gi­tar­rer­na, de bly­tunga rif­fen, skinn och lä­der. Det är lå­tar om dö­den, för­öd­el­se, mo­tor­cyklar och, ja, om he­a­vy me­tal.

In­spi­re­ra­de av hård­rock­pi­on­jä­rer som Black Sab­bath, Led Zep­pe­lin, Deep Pur­p­le och Cream, spe­la­de Ju­das Pri­est in sin de­but Roc­ka Rol­la 1974. Men det var först med Sad Wings Of Des­tiny två år se­na­re som ban­det hit­ta­de sitt sig­na­tur­sound. Un­der 1980-ta­let blev Ju­das Pri­est ett av värl­dens störs­ta he­a­vy me­tal-band med hit­ski­vor som Bri­tish Ste­el och Screa­ming For Veng­ean­ce.

På 1990-ta­let såg det desto mör­ka­re ut för ban­det. Först åta­la­des de ef­ter att två unga fans från Ne­va­da ha­de in­gått en själv­mordspakt som påstods ha va­rit in­spi­re­rad av Ju­das Pri­ests mu­sik. Se­dan slu­ta­de Hal­ford för att bil­da det eg­na ban­det Fight och er­sat­tes av sång­a­ren Tim ”Rip­per” Owens från Ohio, som ti­di­ga­re sjöng i ett Ju­das Pri­est-co­ver­band.

Men 2003 åter­vän­de Hal­ford till sin rätt­mä­ti­ga plats som Ju­das Pri­ests ce­re­mo­ni­mäs­ta­re. Och trots att Dow­ning drog sig till­ba­ka 2011 har ban­det fort­satt med brit­ten Richie Faulkner som Tip­tons gi­tarr­kol­le­ga på den old school-dof­tan­de ski­van Re­de­e­mer Of Souls från 2014.

År 2015 be­rät­ta­de Hal­ford för Clas­sic Rock: ”Jag har all­tid va­rit väl­digt glad över att jag är sång­a­re i ett me­tal­band. Det är un­der­bart.” Och Ju­das Pri­est är in­te ba­ra vil­ket he­a­vy me­tal-band som helst, de är näs­tan mest he­a­vy me­tal av dem al­la.

Än­nu 37 år ef­ter att ski­van gavs ut ska­par om­sla­get till Bri­tish Ste­el kal­la kå­rar. Det de­sig­na­des av Roslav Szay­bo och fö­re­stäl­ler en hand som sträc­ker sig ut ur mörk­ret, hål­lan­des ett gi­gan­tiskt rak­blad så hårt att de vas­sa kan­ter­na ser ut att skä­ra in i fing­rar­na. På nå­got vis gör från­va­ron av blod det än­nu mer stö­tan­de.

Ju­das Pri­est ha­de in­te för av­sikt att om­sla­get till de­ras klas­si­ker från 1980 skul­le bli ma­ka­bert. Om­slags­bil­den var helt en­kelt en för­läng­ning av skiv­ti­teln som ba­sis­ten Ian Hill kom på som en blink­ning till de strej­kan­de stål­ar­be­tar­na och till ban­dets brit­tis­ka ur­sprung.

Idén till om­sla­get föd­des när Rob Hal­ford la­de mär­ke till att Gil­let­tes rak­blad var för­sed­da med tex­ten ”Shef­fi­eld Ste­el” och tog upp kon­cep­tet med si­na band­kam­ra­ter. Trots att någ­ra var en smu­la re­ser­ve­ra­de till en bör­jan (”vi dis­ku­te­ra­de det ef­tersom rak­bla­det var en sym­bol för punkrock”, minns Hill) blev al­la nöj­da med slut­re­sul­ta­tet. ”I sam­ma stund som vi såg det”, minns den fö­re det­ta gi­tar­ris­ten KK Dow­ning, ”tänk­te vi: ’Det är li­ka vasst som vi är.’ Det pas­sar otro­ligt bra.”

Många Ju­das Pri­est-fans pla­ce­rar ut­an tve­kan Bri­tish Ste­el högst upp på sin lis­ta, och det är ing­en tve­kan om att det är ett ly­san­de al­bum som har haft en stor på­ver­kan på he­a­vy me­tal-värl­den. Det går in­te att vär­ja sig mot klas­sis­ka lå­tar som Bre­a­king The Law, Me­tal Gods el­ler Ra­pid Fi­re och Living Af­ter Mid­night. Res­ten är näs­tan li­ka bra och det in­ne­bär att det är rik­tigt jäv­la bra med he­a­vy me­tal-mått mätt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.