Ut­gi­ven 1987 pro­du­cen­ter Da­ni­el La­nois Bri­an Eno

Topp 100 - Tidernas basta rockalbum - - Innehåll -

Un­der sitt fram­trä­dan­de vid Li­ve Aid på Wem­bley Sta­di­um sent på ef­ter­mid­da­gen den 13 ju­li 1985 fram­stod U2 som det de­fi­ni­ti­va 80-tals­ban­det – ett are­na­rock­band med sam­ve­te. För att gö­ra verk­lig­het av det in­tryc­ket var de dock tvung­na att le­ve­re­ra en episk ski­va.

På de­ras fjär­de ski­va från 1984, The Un­for­get­tab­le Fi­re, ar­be­ta­de de med de de­bu­te­ran­de pro­du­cen­ter­na Bri­an Eno och Da­ni­el La­nois som bi­drog till att ge ban­det ett bre­da­re och mer at­mo­sfä­riskt sound. The Jos­hua Tree spe­la­des lik­som fö­re­gång­a­ren in på Ir­land med Eno och La­nois, men nu med in­slag och in­flu­en­ser från USA där de ha­de till­bring­at en stor del av de­cen­ni­et på tur­né. Ski­vans grund­ton och gräns­lö­sa stäm­ning sat­tes av front­man­nen Bo­nos kring­flac­kan­de och en låt som gi­tar­ris­ten The Ed­ge skrev me­dan sång­a­ren var iväg på en av si­na många re­sor.

Bå­de fö­re och ef­ter den tid som U2 äg­na­de i stu­di­on i Dublin, be­sök­te Bo­no och hans fru Ali

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.