Ut­gi­ven 1987 pro­du­cent Mutt Lange

Topp 100 - Tidernas basta rockalbum - - Innehåll -

Det var ing­en tve­kan om vad Def Lep­pard vil­le åstad­kom­ma: de vil­le bli värl­dens störs­ta band och de var be­red­da att gö­ra vad som helst för att upp­nå si­na mål.

Om de ha­de ve­tat ex­akt vad ”vad som helst” skul­le in­ne­bä­ra ha­de de kanske lagt ner och ta­git jobb på en ham­bur­ger­bar istäl­let. Men det är tur att de in­te gjor­de det för ski­van som är re­sul­ta­tet av ban­dets hår­da kamp vi­sa­de sig bli ett av de klas­sis­ka brit­tis­ka al­bu­men.

I feb­ru­a­ri 1984 var Def Lep­pard re­dan sto­ra, i al­la fall i USA. Ban­det – som i bör­jan av sin kar­riär re­pa­de i en sked­fa­brik i Shef­fi­eld – ha­de ota­li­ga kon­ser­ter och sex mil­jo­ner sål­da ex­em­plar av Py­ro­ma­nia i ryg­gen när de sam­la­des i ett hyrt hus i Dublin för att på­bör­ja ar­be­tet med en ny ski­va.

Att sä­ga att de var oro­a­de är en un­der­drift. Kra­ven som föl­jer på fram­gång kom­mer från al­la håll – fans, ma­na­ge­ment, skiv­bo­lag. Al­la vill att det du gör här­näst är bätt­re än det du gjor­de sist.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.