Ut­gi­ven 1976 pro­du­cent Bill Szymczyk

Topp 100 - Tidernas basta rockalbum - - Innehåll -

Ho­tel Ca­li­for­nia släpp­tes den 8 de­cem­ber 1976, två vec­kor ef­ter Sex Pi­stols Anar­chy In The UK. Man kan knappt tän­ka sig två mer di­a­metralt oli­ka ski­vor. El­ler kan man det? Vid den här ti­den ver­ka­de pun­ken va­ra som gjord för att ren­sa bort gam­la country­rock­band som Eag­les från jor­dens yta. Men en när­ma­re titt på de­ras fem­te stu­di­o­al­bum – en av sin tids stor­säl­ja­re jäm­te Fle­etwood Macs Ru­mours – av­lö­jar ett band som är des­il­lu­sio­ne­ra­de när det gäl­ler po­li­tisk och so­ci­al ut­veck­ling och som kri­ti­se­rar sam­häl­lets kom­mer­si­a­lism och över­flöd.

Vill du ha punk? De här fem ”me­del­klasskil­lar­na från Mel­lan­väs­tern” (en­ligt Don Hen­ley) dök in­te upp för att upp­fyl­la väst­kust­my­ten ut­an för att be­gra­va den. Ho­tel Ca­li­for­nia skul­le ha kun­nat va­ra ett typex­em­pel på sorg­lös mo­tor­vägs­rock, men ski­van var en mörk histo­ria – in­te minst för att va­ra en för­sälj­nings­mäs­sig me­gafram­gång (till dags da­to har den sålt i 32 mil­jo­ner ex­em­plar). Ru­mours skild­ra­de hur re­la­tio­ner­na i Fle­etwood Mac föll

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.