Hej­san.

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Sidan 1 -

Tv har ald­rig va­rit bätt­re än vad det är idag. Ett djärvt på­stå­en­de? Kanske, men se på mäng­den dra­man och ko­me­di­er som finns till­gäng­li­ga – de hål­ler rik­tigt hög klass. Tack va­re ka­na­ler som HBO och Net­flix finns det en upp­fatt­ning om att se­ri­er har bli­vit bätt­re än fil­mer. Vi vill dock inte jäm­fö­ra de två. Det ut­mär­kan­de för tv-se­ri­er är att de be­rät­tar histo­ri­er över en längd som ing­et an­nat me­dium kla­rar av. Mad Men skul­le kanske ha bli­vit en bra film, men den skul­le ha va­rit be­tyd­ligt mind­re ef­fekt­full om vi inte ha­de fått se Jon Hamm åld­ras näs­tan tio år. Doctor Who äls­kas inte på grund av att den är en i hö­gen av al­la histo­ri­er, ut­an för att den all­tid fun­nits där för många av oss. Och Ga­me of Thrones är stor­sla­gen på ett sätt som får Sa­gan om ring­en att fram­stå som li­te små­gnabb.

Där­för är det med stor gläd­je vi vill pre­sen­te­ra vå­ra 100 fa­vo­rit­se­ri­er. När vi sam­man­ställ­de lis­tan har vi följt ett par vik­ti­ga reg­ler. Do­ku­men­tä­rer är inte med – det är nå­got helt an­nat och för­tjä­nar en egen ut­gå­va. Vi har ock­så lagt mest vikt vid ny­a­re se­ri­er och se­ri­er som fort­fa­ran­de har be­ty­del­se­full kul­tu­rell tyngd. Det finns många fan­tas­tis­ka tv-se­ri­er du kan upp­täc­ka, men vi har valt att kon­cen­tre­ra oss på dem som det fort­fa­ran­de snac­kas om. Se på lis­tan som din gui­de till de störs­ta se­ri­e­fram­gång­ar­na ge­nom ti­der­na.

För­u­tom själ­va lis­tan kan du ock­så för­dju­pa dig i de all­ra störs­ta serierna. Vi har sam­lat de bäs­ta och mest in­tres­san­ta in­ter­vju­er­na och ar­tik­lar­na från film­ma­ga­si­nen To­tal Film och SFX. Möt film­ska­par­na och stjär­nor­na bakom Bre­a­king Bad och Bet­ter Call Saul, läs ar­tik­lar om Simp­sons, Twin Peaks, Mad Men och än­nu fler. Även om du kanske inte hål­ler med oss till 100 pro­cent kom­mer du de­fi­ni­tivt upp­täc­ka en skatt att ploc­ka bra tips från.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.