DE BÄS­TA AV­SNIT­TEN

(Som inte är ”Hush”, ”The Bo­dy” el­ler ”On­ce Mo­re, With Fe­e­ling …”)

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Sci-fi & Fantasy -

PAS­SION SÄ­SONG 2, AV­SNITT 17

Ang­elus bör­jar föl­ja ef­ter Buf­fy, hen­nes vän­ner och hen­nes mam­ma. Höjd­punk­ten är när Gi­les kom­mer till­ba­ka till hu­set där hans äls­ka­rin­na Jen­ny Ca­len­dar väntar i sov­rum­met. Gi­les spring­er upp och in­ser att Ang­elus har spe­lat ho­nom ett spratt. En bril­jant spe­lad scen och ett snyggt ex­em­pel på hur Joss Whe­don kun­de över­ras­ka.

THE ZEPPO SÄ­SONG 3, AV­SNITT 13

Det här av­snit­tet är fyllt med över­rask­ning­ar och är en här­lig va­ri­ant på se­ri­ens van­li­ga for­mat där Xan­der är i centrum me­dan histo­ri­en om hur res­ten av gäng­et räd­dar världen ut­spe­lar sig i bak­grun­den. Xan­der kö­per en cool bil, häng­er med zom­bi­er, har pas­sio­ne­rat sex med Faith och oskad­lig­gör en bomb. Inte då­ligt för en dags ar­be­te.

FOOL FOR LO­VE SÄ­SONG 5, AV­SNITT 7

Buf­fy frå­gar Spi­ke hur han lyc­ka­des dö­da två ti­di­ga­re slay­ers och vi får änt­li­gen hö­ra hans histo­ria. Vi får veta att hans smek­namn var ”Wil­li­am the Bloody” för att hans po­e­si var så ”bloody aw­ful”. Spi­ke har en här­lig kon­fron­ta­tion på t-ba­nan i 70-ta­lets New York med en Pam Gi­er-ak­tig slay­er, och den sis­ta sce­nen är ba­ra rö­ran­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.