Slu­tar som C-po­li­ti­ker

Cen­ter­par­ti­ets grupple­da­re i Mel­le­rud, Gun­nar Karls­son, stäl­ler sin plats till för­fo­gan­de och slu­tar som le­da­mot i kom­mun­sty­rel­sen. – Po­li­tik är fort­fa­ran­de ro­ligt så det känns li­te ve­mo­digt att slu­ta. Men det är in­te för­en­ligt med min yr­kes­roll.

Ttela - - Sidan 1 - SVEN-GUN­NAR SVENS­SON 0521-57 59 07 sven-gun­nar.svens­son@ttela.se

NY­HE­TER: Cen­ter­par­tis­ten Gun­nar Karls­son av­slu­tar si­na po­li­tis­ka upp­drag i Mel­le­rud. Or­sa­ken har med job­bet att gö­ra.

”Att dric­ka kaf­fe och pra­ta po­li­tik är fort­fa­ran­de bland det ro­li­gas­te jag vet” GUN­NAR KARLS­SON po­li­ti­ker (C)

Se­dan den 1 april job­bar Gun­nar Karls­sons om­nämnd s sek­re­te­ra­re på so­ci­al­för­valt­ning­en. De tär in­te för­bju­det att sam­ti­digt va­ra po­li­tiskt en­ga­ge­rad men själv tyc­ker han att det är olämp­ligt.

– En av de vik­ti­gas­te an­led­ning­ar­na till att jag slu­tar som po­li­ti­ker är tro­vär­dig­het mot and­ra po­li­ti­ker i so­ci­al­nämn­den. I bör­jan var job­bet till­fäl­ligt men nu är jag tills­vi­da­re­an­ställd och då är det dags för en för­änd­ring. Med nå­got un­dan­tag har jag in­te del­ta­git i kom­mun­sty­rel­sen se­dan jag bör­ja­de mitt nya jobb.

SE­DAN VA­LET 2014 har Gun­nar Karls­son va­rit grupple­da­re och den plat­sen stäl­ler han nu till för­fo­gan­de. Han sitter kvar i kom­mun­full­mäk­ti­ge man­dat­pe­ri­o­den ut men om han ska va­ra med på par­ti­ets lis­ta till kom­mun­va­let 2018 är oklart.

– Att dric­ka kaf­fe och pra­ta po­li­tik är fort­fa­ran­de bland det ro­li­gas­te jag vet och det är in­te sä­kert att jag slu­tar med det. Men jag har in­te be­stämt om jag ska fort­sät­ta med kom­mun­po­li­ti­ken.

Han över­vä­ger ock­så att gö­ra nå­got helt an­nat.

– Jag pla­ne­rar att åka halv­va­san och kans­ke he­la va­sa­lop­pet i fram­ti­den och då mås­te jag trä­na dub­belt så hårt, sä­ger han skämt­samt.

Gun­nar Karls­son har va­rit po­li­tiskt

en­ga­ge­rad se­dan ung­dom­så­ren och haft många le­da­motsupp­drag i oli­ka nämn­der. Bland an­nat har det bli­vit åt­ta år i so­ci­al­nämn­den och to­talt drygt tio år i kom­mun­sty­rel­sen.

Upp­dra­gen han nu sät­ter punkt för är som le­da­mot i kom­mun­sty­rel­sen och dess ar­bets­ut­skott. Han av­sä­ger sig även upp­dra­gen som le­da­mot i för­hand­lings­de­le­ga­tio­nen och polsam. Där­e­mot blir han kvar i Närfs di­rek­tion.

Om­ställ­ning­en in­ne­bär att Gun­nar Karls­son är rädd att bli li­te iden­ti­tets­lös.

– Det känns li­te halvt ve­mo­digt att slu­ta ef­tersom kom­mun­po­li­ti­ken har bli­vit en stor del av min per­son­lig­het. Ett av­steg från pla­nen är att jag slu­tar in­nan cir­kus­plat­sen är be­byggd. Jag tyc­ker att det är en kne­pig fö­re­te­el­se att ha en stor grus­plan mitt i kö­ping­en.

Bild: PRIVAT

SLUT. Ef­ter att i he­la sitt liv ha va­rit po­li­tiskt en­ga­ge­rad av­sä­ger sig Gun­nar Karls­son (C) de fles­ta po­li­tis­ka upp­drag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.