GIGG MED SENIORERNAS FAVORITER

Ttela - - Sidan 1 - MONICA SAHLBACK 0520-42 26 07 monica.sahlback@ttela.se

Kans­ke över­dri­ver front­fi­gu­ren nå­got, men in­te myc­ket.

För fak­tum är att Spe­le­vin­kar­nas fö­re­ställ­ning­ar för se­ni­o­rer drar så­da­na mas­sor att lo­ka­ler­na de upp­trä­der i runt om i byg­den ris­ke­rar att bli trånga.

– Ett an­ge­nämt be­kym­mer, kon­sta­te­rar Mats Wi­den­berg me­dan han räk­nar in 135 be­sö­ka­re till ons­dags­kväl­lens spel­ning på Ström­kar ls­går­den i Troll­hät­tan, den förs­ta av hös­tens fram­trä­dan­den.

– Nytt re­kord, och någ­ra av dem har va­rit här se­dan kloc­kan fy­ra, en och en halv tim­ma fö­re vi drar igång ...

MEN FINNS DET hjär­te­rum så finns det stjär­te­rum he­ter det ju, och hu­mö­ret hos fan­sen är det ing­et fel på. Lap­par­na med öns­kelå­tar hag­lar pre­cis som ap­plå­der­na.

Ny­he­ten mu­sikquiz blir ett gi­vet sam­tal­säm­ne runt bor­den. Och trots att fler­ta­let är ve­te­ra­ner i sam­man­hang­et är många över­ens om att frå­gor­na är en aning klu­ri­ga.

– Vi får in­te rik­tigt till det fullt ut, men det kans­ke lö­ser sig vid snabbge­nom­gång­en, fun­de­rar vä­ners­bor­ga­ren Ann Gustafs­son och hen­nes säll­skap som skri­ver så pen­nor­na glö­der.

SAM­TI­DIGT RIVER SPE­LE­VIN­KAR­NA av den ena publikfa­vo­ri­ten ef­ter den and­ra. Re­per­to­a­ren be­står av Nygammalt, ett be­grepp som har bli­vit ban­dets sig­num. Schla­gers från förr var­vas med ny­a­re als­ter i sam­ma gen­re.

Ma­te­ri­al av Evert Tau­be, Cor­ne­lis Vre­eswijk, Peter Lund­blad och Ben­ny An­ders­sons Or­kes­ter får ock­så ut­rym­me, pre­cis som en hyll­ning till nyss bort­gång­ne Hans Al­fred­son med lå­ten Styr­man Karls­sons även­tyr.

Åhö­rar­na sjung­er med och

När Spe­le­vin­kar­na li­rar kö­ar en del se­ni­o­rer i tim­mar – för att va­ra säk­ra på att få en plats i publik­ha­vet. – Det är som på rock­ga­lor, gar­var ban­dets Mats Wi­den­berg.

Spe­le­vin­kar­na spa­rar in­te på kru­tet. Mel­lan­snac­ken bju­der på histo­ri­er, al­la med en skämt­sam knorr.

– VI VILL gö­ra folk gla­da. Loc­ka ut dem som sitter en­sam­ma hem­ma, få män­ni­skor att träf­fas och um­gås, för­kla­rar Ann Nordqvist, en av de dri­van­de i ban­det som upp­trä­der helt ide­ellt och har spel­ning­ar bo­ka­de var fjor­ton­de dag fram­ö­ver.

Hös­tens pre­mär på Ström­kar­len följs av gig på bland an­nat Rå­dju­ret, Nord­äng­en, Hum­lan, i Gö­ta­sa­len och Åsa­ka byg­de­gård. För ar­range­mang­en sva­rar Troll­hät­tans stads Träff­punktsteam i sam­ar­be­te med stu­di­e­för­bun­det Vux­en­sko­lan.

– VI KOM­MER att gå på fle­ra av de spel­ning­ar­na. Spe­le­vin­kar­na gör oss ald­rig be­svik­na, be­rät­tar Ai­na Svens­son och Ani­ta Pet­ters­son.

Och pre­cis när de ut­ta­lar det drar in­trot till kväl­lens höjd­punkt för dem bå­da igång;

– En natt i Kö­pen­hamn lå­ter all­tid bra, även i Troll­hät­tan!

LEADING LADY. Spe­le­vin­kar­nas Ann Nordqvist sva­rar för fle­ra av fö­re­ställ­ning­ar­nas so­lo­sång­num­mer, men bang­ar in­te hel­ler för att spe­la drag­spel med si­na

Bild: MONICA SAHLBACK

med­mu­si­kan­ter i ban­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.