Or­ga­ni­se­rat ar­be­te av­gö­ran­de

Ttela - - Ledare & Debatt - Svar till Eva Cast­ber­ger (TTELA 2 sep­tem­ber) MATS WIKING so­ci­al­de­mo­kra­ter­na FAHIMEH NORDBORG väns­ter­par­ti­et CA­MIL­LA AN­DERS­SON mil­jö­par­ti­et Ma­jo­ri­tets­par­ti­er­na i Ut­bild­nings­nämn­den

Ien de­battar­ti­kel skri­ver Eva Cast­ber­ger (L) om att barn­grup­per­na ökar i Troll­hät­tan. Vi i ma­jo­ri­te­ten kan ock­så kon­sta­te­ra att det för till­fäl­let är så, trots att just barnom­sor­gen fått ex­tra till­skott i bud­ge­ten in­för 2016. Det­ta hand­lar dels om att Ut­bild­nings­för­valt­ning­en är i en stor om­ställ­nings­fas i och med im­ple­men­te­ring­en av den nya skol­or­ga­ni­sa­tio­nen som trä­der i kraft från och med HT2017. Då kom­mer vi att ha en för­sko­le-och grund­sko­le­verk­sam­het.

MEN OCK­SÅ ATT Troll­hät­tan väx­er och det där­för krävs fler för­sko­lor och för­s­kol­lä­ra­re. Trots det kla­rar vi av att var­je år ska­pa 4-6 nya av­del­ning­ar för att till­go­do­se det be­ho­vet. Ny­li­gen öpp­na­de för­sko­lan Stom­men i Sjun­torp med fem av­del­ning­ar. I rask takt kom­mer se­dan för­sko­la på Hjort­mos­sen, Gul­spar­ven (gam­la Vig­gen) och Upp­hä­rad med me­ra.

Ge­nom att vi hål­ler up­pe tak­ten så får inga för­äld­rar stå för länge i barnom­sorgskö. Det­ta har dock med­fört att vi in­om vis­sa om­rå­den fått gjort till­fäl­li­ga för­tät­ning­ar och ta­git in fler barn än vad som är tänkt. Det­ta har vi dock va­rit no­ga med att kom­pen­se­ra med mer per­so­nal.

DET FORS­KA­RE OF­TA dis­ku­te­rar idag är hur vi kan or­ga­ni­se­ra ar­be­tet runt bar­nen för att mö­ta var­je barn me­ra spe­ci­fikt. Där kan grun­d­or­ga­ni­sa­tio­nen med an­tal barn i grupp va­ra av be­ty­del­se, men vik­ti­gast är det pe­da­go­gis­ka upp­läg­get runt bar­net och bar­nets spe­ci­fi­ka be­hov. Ibland kan ar­be­tet be­hö­va be­dri­vas i mind­re grup­per och ibland in­di­vi­du­ellt. Ibland be­hö­ver ett barn ex­tra språk­trä­ning el­ler av and­ra an­led­ning­ar va­ra på för­sko­lan läng­re tid. Här ser ock­så vi över möj­lig­he­ten för barn med be­hov att va­ra läng­re tid än 15 tim­mar i vec­kan.

Där­för kan man tän­ka, pre­cis som i sko­lan, att grupp­stor­le­ken in­te är av­gö­ran­de, ut­an hur ar­be­tet or­ga­ni­se­ras runt bar­nen. Här har ock­så vår nya or­ga­ni­sa­tion, med en verk­sam­hets­chef för för­sko­lan i spet­sen, dra­git igång ett vik­tigt ut­veck­lings­ar­be­te runt var­je barns lä­ran­de.

DET SKALL BLI oer­hört spän­nan­de att föl­ja ut­veck­ling­en. Men en sak är tyd­lig och det är att vår am­bi­tion är att mins­ka barn­grup­per­na och med den nya or­ga­ni­sa­tio­nen med tyd­li­ga­re styr­ning har vi stör­re chans att nå det mål som vi har upp­satt i vår ge­men­sam­ma mål- och re­surs­plan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.