Dags för kyr­ko­val

Val. I mor­gon är det kyr­ko­val, en unik möj­lig­het att på­ver­ka Svens­ka kyr­kans fort­sat­ta rikt­ning.

Ttela - - Insändare - SE­BASTI­AN CLAUSSON (S), KYRKOMÖTES LE­DA­MOT

I mor­gon är det val! Du som är med­lem i Svens­ka kyr­kan har då en unik möj­lig­het att på­ver­ka kyr­kans in­rikt­ning och verk­sam­het de kom­man­de fy­ra åren.

Kyr­ko­va­let bru­kar kal­las det glöm­da va­let och visst är val­del­ta­gan­det lågt om man jäm­för med de all­män­na va­len, men se­nas­te rös­ta­de näs­tan 700 000 män­ni­skor i va­let till kyr­komö­tet. Bort­sett från va­len tills eu­ro­pa­par­la­ment, riks­dag, lands­ting och kom­mu­ner är kyr­ko­va­let den i sär­klass störs­ta åter­kom­man­de de­mo­kra­tis­ka ma­ni­fes­ta­tio­nen i Sve­ri­ge. Det ska vi va­ra räd­da om!

SOM FÖRSTANAMN PÅ So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas kyr­komö­tes­lis­ta i Ska­ra stift har jag äg­nat de se­nas­te vec­kor­na åt en rad mö­ten med väl­ja­re. Den van­li­gas­te frå­gan jag har fått är om kyr­ko­va­let verk­li­gen är vik­tigt. Jag bru­kar då sva­ra ge­nom att vi­sa någ­ra tid­nings­ur­klipp med citat från kvin­no­präst­mot­stån­da­re, från präs­ter som vill ”bo­ta” ho­mo­sex­u­el­la med för­bön och från po­li­ti­ker som in­te tror på evo­lu­tions­te­o­rin. När jag se­dan be­rät­tar att ci­ta­ten kom­mer från le­da­mö­ter i kyr­komö­tet bru­kar det in­te läng­re fin­nas nå­got tvi­vel om att var­je röst är vik­tig.

TY­VÄRR HAM­NAR SAKFRÅGORNA lätt i skymun­dan in­för kyr­ko­va­let ef­tersom vis­sa ”opo­li­tis­ka” no­mi­ne­rings­grup­per hell­re vill pra­ta om vil­ka grup­per som ens bor­de få stäl­la upp i va­len.

Den­na väg­ran att pra­ta in­ne­håll be­ror tro­li­gen på att de in­ser att en myc­ket stor del av Svens­ka kyr­kans med­lem­mar in­te de­lar de­ras vär­de­ring­ar. Istäl­let ger de sig på den in­om­kyrk­li­ga de­mo­kra­tin för att bak­vä­gen kun­na ska­da grup­per som har ett stort stöd bland väl­jar­na, som So­ci­al­de­mo­kra­ter­na och Cen­ter­par­ti­et.

Till skill­nad mot de ”opo­li­tis­ka grup- per­na”, som för­stås in­te är opo­li­tis­ka även om kopp­ling­ar till po­li­tis­ka par­ti­er saknas, så är So­ci­al­de­mo­kra­ter­na tyd­li­ga och öpp­na med vad vi vill.

Un­der näs­ta man­dat­pe­ri­od vill vi bland an­nat av­skaf­fa al­la av­gif­ter för barn- och ung­doms­verk­sam­het, att kyr­kor och kyr­ko­går­dar ska vår­das och va­ra öpp­na, att kyr­kan ska fin­nas där män­ni­skor har be­hov av stöd, stå upp för Hb­tq-per­so­ners rätt, stå upp mot ra­sism, att Svens­ka kyr­kans in­ter­na­tio­nel­la en­ga­ge­mang ska va­ra fort­satt starkt, att ska­pel­sen ska vår­das ge­nom ett stärkt mil­jö­ar­be­te och att Svens­ka kyr­kan ska bli lan­dets bäs­ta ar­bets­gi­va­re.

Fram­förallt be­hö­ver en röst på sön­dag in­te ba­ra bli en röst på en no­mi­ne­rings­grupp ut­an ett ställ­nings­ta­gan­de för en fort­satt stark med­lems­de­mo­kra­ti i Svens­ka kyr­kan.

Bild: VILHELM STOKSTAD / TT

UNIK MÖJ­LIG­HET. Att rös­ta i kyr­ko­va­let är en unik möj­lig­het att på­ver­ka, skri­ver in­sän­dar­skri­ben­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.