In­te an­pas­sat för funk­tions­ned­sat­ta

Ttela - - Insändare - ULF JANS­SON

Folk tycks ha för sig att gå­ga­tu­de­len av Kungs­ga­tan i cen­tra­la Troll­hät­tan är an­pas­sad för funk­tions­ned­sat­ta!

Ex­em­pel­vis kul­ler­ste­nen är ej lämp­lig, för helt plöts­ligt lig­ger man på ga­tan!

Vad som är lämp­ligt är att ni skul­le kun­na han­di­kap­pan­pas­sa nu när ni än­då byg­ger om Drott­ning­tor­get.

Ett fö­re­dö­me är cy­kel & gå­ga­tu­de­len ut­ef­ter Drott­ning­ga­tan!

Nå­got som kan va­ra trev­ligt är ett cent­rum i al­las tyc­ke och smak där de fles­ta trivs i sitt tyc­ke och smak.

Ja nå­got för al­la, för Ci­ty Troll­hät­tan är väl med, för just an­pass­ning för al­la loc­kar fler­ta­let!

Bild: SUSANNE ENGDAHL-JENSEN

IN­TE AN­PAS­SAT. Kungs­ga­tan är in­te an­pas­sat för al­la, skri­ver in­sän­dar­skri­ben­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.