Många in­ställ­da lek­tio­ner

Ttela - - Insändare -

Mitt barn har nu i höst bör­jat sju­an. Star­ten har in­te va­rit bra då den kan­tats av in­ställ­da lek­tio­ner. Se­dan start är minst en lek­tion per dag in­ställd.

När jag frå­gar men­tor om det­ta får man ba­ra sva­ret att det är be­klag­ligt. Det känns in­te som om mitt barn får ade­kvat un­der­vis­ning vil­ket Skol­ver­ket ga­ran­te­rar att al­la barn i Sve­ri­ge ska få. Jag har även ta­lat med rek­tor om pro­ble­met, men det känns in­te som om hon tar till sig kri­ti­ken.

Jag kän­ner att sko­lan bris­ter i sin kom­pe­tens när den in­te kan täc­ka upp för in­ställ­da lek­tio­ner.

Vad kan jag som för­äl­der gö­ra för att mitt barn ska få den ut­bild­ning­en som hen har rätt till?

Oro­lig för­äl­der

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.