Da­gen ef­ter nat­tens upp­lopp

PO­LI­SEN: ”HELT OAC­CEP­TA­BELT”

Ttela - - Nyheter - DA­NI­EL GUSTAFS­SON 0520-42 26 00 da­ni­el.gustafs­son@ttela.se

Vitt­nen från tors­dags­kväl­lens upp­lopp på Syl­te be­rät­tar om en hot­full si­tu­a­tion där per­so­ner fick sö­ka skydd i en mat­bu­tik. Po­li­sen har en hy­po­tes om vil­ka som var in­blan­da­de.

Går­da­gens bil­brän­der och sten­kast­ning­ar på Syl­te star­ta­de vid 22-ti­den på tors­dags­kväl­len. Ett vitt­ne TTELA pra­tar med på fre­da­gen kan be­rät­ta om den hot­ful­la stäm­ning­en som råd­de.

– Folk flyd­de in på Ica och de fick dra ner in­brotts­skyd­den och lå­sa dör­rar­na. Folk viss­te in­te var de skul­le ta vägen, be­rät­tar vitt­net.

Vitt­net job­bar på vård­cen­tra­len och när TTELA träf­far hen­ne be­trak­tar hon de kros­sa­de ru­tor­na som är ett re­sul­tat av nat­tens upp­lopp. På mar­ken runt om­kring Syl­te cent­rum lig­ger ock­så ste­nar li­te här och var.

Hon upp­ma­nar för­äld­rar­na till de som brå­kar att ta sitt an­svar.

– Jag sö­ker de för­äld­rar­na vars barn kom­mer hem och luk­tar brand­rök på kväl­lar­na, sä­ger hon märk­bart upp­rörd.

ETT AN­NAT VITT­NE be­rät­tar att det in­te är förs­ta gång­en det är stö­kigt på Syl­te.

– Pap­pers­kor­gar tänds på med jäm­na mel­lan­rum. Ru­tor­na på Apo­te­ket har kros­sats och det har stu­lits me­di­cin. Var är po­li­sen? Det är rätts­löst, sä­ger han ir­ri­te­rat.

Bå­da vitt­ne­na ger ut­tryck för en makt­lös­het in­för oro­lig­he­ter­na.

– Man får in­te sät­ta upp ka­me­ror, men de som för­stör får hål­la på, sä­ger det förs­ta vitt­net.

Hon vill ock­så att de som för­stör bör­jar för­stå att de ock­så för­stör för sig själ­va.

– För­står de in­te att de slö­sar mas­sa skat­te­peng­ar när de hål­ler på så här? De­ras eg­na peng­ar, sä­ger hon.

Troll­hät­tans kom­mun­po­lis Jack Lennarts­son be­skri­ver det som hän­de på Syl­te un­der tors­dags­kväl­len som helt oac­cep­ta­belt. Han ger ock­så en bild av vil­ka det var som kas­ta­de sten och brän­de bi­lar.

– Det rör sig om ett 20-tal per­so­ner. Någ­ra är i 20-års­ål­dern och någ­ra är li­te yng­re. Man kan frå­ga sig var för­äld­rar­na är, sä­ger han in­dig­ne­rat.

Po­li­sen har i nu­lä­get ing­en gripen, men man har iden­ti­fi­e­rat en per­son i 20-års­ål­dern som del­tog i upp­lop­pet.

Un­der går­dags­kväl­len sök­te även po­li­sen av om­rå­det i jakt på per­so­ner och fyr­ver­ke­ri­er.

– Vi har en ar­betste­o­ri som vi job­bar ut­i­från.

Utred­nings­av­del­ning­en har ock­så ett di­gert ma­te­ri­al att gå ige­nom.

– Fle­ra vitt­nen har hört av sig och många har de­lat med sig av fil­mer. Nu åter­står ar­be­tet med att iden­ti­fi­e­ra de in­blan­da­de. Vår upp­gift nu är att lag­fö­ra de in­blan­da­de.

Po­li­sen har även en över­vak­nings­film från mat­bu­ti­ken.

Lennarts­son sä­ger att po­li­sen tror sig ve­ta vad som lig­ger bakom upp­lop­pet. Det en­da han kan sä­ga nu är att det skil­jer sig från ti­di­ga­re upp­lopp i Troll­hät­tan.

– Vad jag kan sä­ga är att det skil­jer sig li­te från som­ma­rens upp­lopp på Kro­no­går­den.

JÄM­FÖRT MED TI­DI­GA­RE upp­lopp an­vän­de po­li­sen en mer of­fen­siv tak­tik. Po­li­sen kom ock­så till plat­sen strax ef­ter att buss­chauf­fö­ren, vars buss at­tac­ke­rats, lar­ma­de po­li­sen.

– Vi vil­le få slut på det så snabbt som möj­ligt, sä­ger Lennarts­son.

Han be­rät­tar ock­så att det va­rit oro­ligt på Syl­te även ti­di­ga­re i vec­kan.

– Vi ha­de li­te grann i ons­dags. Då var det ett gäng som kas­ta­de ste­nar mot väktar­bi­lar. Som tur var träf­fa­de ing­en då.

Det­ta trots ett brotts­före­byg­gan­de ar­be­te i om­rå­det.

– Vis­sa kan ver­ka trev­li­ga när vi träf­far dem, men de bryr sig helt en­kelt in­te om det brotts­före­byg­gan­de ar­be­tet.

Många vitt­nen TTELA ta­lat med har ock­så ef­ter­lyst att Syl­te ska pat­rul­le­ras of­ta­re för att för­hind­ra upp­lop­pen.

– Vi har om­rå­de­spo­li­ser som job­bar i om­rå­det. Men att ha po­li­ser på al­la plat­ser 24/7, det går in­te, sä­ger Jack Lennarts­son. JU­NI JU­LI

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.