”Tur att ing­en var kvar på bus­sen”

Ttela - - Nyheter - LARS CARLS­SON 0520-42 26 80 lars.carls­son@ttela.se

Vid det våld­sam­ma upp­lop­pet på Syl­te ut­sat­tes en buss för ska­de­gö­rel­se. Stora ste­nar kas­ta­des och fle­ra ru­tor kros­sa­des. – Det var rik­tigt obe­hag­ligt, mi­na ben dom­na­de ef­teråt, sä­ger buss­chauf­fö­ren som kör­de bus­sen.

Det var vid håll­plat­sen Syl­te cent­rum som bus­sen at­tac­ke­ra­des av per­so­ner med smäl­la­re och sten­kast­ning.

– Jag ha­de pre­cis släppt av tre­fy­ra pas­sa­ge­ra­re vid håll­plat­sen Hum­lan in­nan. Det var tur i otu­ren att ing­en var kvar på bus­sen. Det bru­kar åka två tje­jer längst bak i bus­sen an­nars på den här tu­ren, sä­ger chauf­fö­ren.

HAN BE­RÄT­TAR ATT det var väl­digt mörkt på grund av väd­ret och att någ­ra gat­lyk­tor var sön­der. Helt plöts­ligt kas­ta­des en smäl­la­re fram­för bus­sen och se­dan yt­ter­li­ga­re tre­fy­ra styc­ken.

– Jag tvär­brom­sar och får li­te pa­nik. Och se­dan bör­jar nå­gon kas­ta in stora ste­nar i bak­dör­ren och mitt­dör­rar­na. De mås­te va­rit i bus­kar­na, väl­digt nä­ra bus­sen och hop­pat fram. Det kän­des pla­ne­rat.

Buss­chauf­fö­ren kör­de i väg och stan­na­de vid näs­ta håll­plats och för­sök­te då få tag i tra­fik­led­ning­en och tryck­te sam­ti­digt på över­fallslar­met. Han möt­tes snart upp av po­lis och en per­son från bak­jou­ren på buss­bo­la­get.

– Jag tänk­te att kil­lar­na kans­ke skul­le kom­ma ef­ter mig om jag gick ut. Jag var väl­digt skraj och be­nen dom­na­de lik­som. Det var då jag såg att en bil ha­de satts i brand.

EF­TER ATT HA hörts av po­li­sen och träf­fat si­na che­fer på No­bi­na för att pra­ta ut och få stöd blev han ta­gen ur tjänst un­der fre­da­gen.

– Nu är jag le­dig i hel­gen för att åter­häm­ta mig. Det tar på kraf­ter­na och man blir oro­lig. Jag tän­ker att jag ska job­ba sen än­då. Men visst, det kan bli så att jag blir svet­tig i hän­der­na när jag kör på Syl­te igen, men li­vet mås­te ju gå vi­da­re, sä­ger buss­chauf­fö­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.