Fort­sät­ter tap­pa med­lem­mar

Med­lems­ra­set fort­sät­ter för Svens­ka kyr­kan, i au­gusti läm­na­de 6 770 per­so­ner. Sam­ti­digt loc­kas en del till­ba­ka av upp­märk­sam­he­ten kring va­let. An­ta­let som gick med i au­gusti var det högs­ta på två år.

Ttela - - Nyheter - IDA CLIFFORDSON ida.cliffordson@bo­husla­ning­en.se

Som­ma­ren 2016 av­slö­ja­de Sve­ri­ges ra­dio och Af­ton­bla­det hur an­ställ­da i Svens­ka kyr­kan åk­te på dy­ra ut­lands­re­sor för med­lem­mar­nas peng­ar. Det året an­mäl­de 90 000 per­so­ner sitt ut­trä­de och med­lems­flyk­ten är fort­fa­ran­de en oro för kyr­kan.

Där­e­mot ser upp­märk­sam­he­ten kring va­let på sön­dag ut att ha loc­kat ovan­ligt många nya med­lem­mar till Svens­ka kyr­kan. Pre­li­mi­nä­ra siff­ror på kyr­kans hem­si­da vi­sar att 912 per­so­ner gick med ak­tivt i au­gusti, vil­ket är den högs­ta må­nads­siff­ran på två år. Där räk­nas in­te ny­föd­da in ut­an en­bart nya med­lem­mar som är 12 år el­ler äld­re.

DE NYTILLKOMNA MED­LEM­MAR­NA kom­mer dock i skymun­dan när man tit­tar på hur många som går ur. Sam­ma må­nad, au­gusti i år, vi­sar de pre­li­mi­nä­ra siff­ror­na att 6 770 per­so­ner ak­tivt läm­na­de.

Svens­ka kyr­kan har 6,1 mil­jo­ner med­lem­mar, det vi­kan­de med­lemsta­let är ett pro­blem som dis­ku­te­ras på al­la ni­vå­er, och som­ma­ren och hös­ten 2016 är ett mörkt ka­pi­tel för den som vill att med­lem­mar­na ska stan­na kvar. I ju­ni det året pub­li­ce­ra­de Sve­ri­ges ra­di­os Ekotre­dak­tion en gransk­ning som vi­sa­de att an­ställ­da i Svens­ka kyr­kan åkt på ut­lands­re­sor till or­ter som Istan­bul och Lon­don, och att re­sor­na till stor del var nö­jes­re­sor. Ett ex­em­pel var hur 99 per­so­ner från Hud­dinge åk­te fem da­gar till Mal­ta ”för att ska­pa vi-käns­la” som Ekot ut­tryck­te det. Resan ska ha kostat om­kring 800 000 kro­nor.

And­ra de­lar av gransk­ning­en vi­sa­de på dy­ra krogno­tor med al­ko­hol som be­ta­lats via kyr­ko­av­gif­ten.

Un­der som­ma­ren och föl­jan­de höst märk­te kyr­kan av en ovan­ligt stor med­lems­flykt och 2016 var det om­kring 90 000 per­so­ner som ak­tivt läm­na­de Svens­ka kyr­kan, vil­ket kan jäm­fö­ras med knappt 50 000 per­so­ner per år bå­de 2015 och 2014.

–Det­ta kun­de tyd­ligt kopp­las till me­di­er­nas gransk­ning av kyr­kans re­sor och speg­lar san­no­likt en för­tro­en­de­frå­ga, sä­ger Per­nil­la Jons­son, ana­lys­chef vid Svens­ka kyr­kans forsk­nings­av­del­ning.

IÖGONFALLANDE VAR OCK­SÅ vil­ken grupp av med­lem­mar­na som val­de att gå ur i sam­band med skan­da­ler­na, näm­li­gen äld­re per­so­ner som haft ett långt med­lem­skap bakom sig.

Men med­lems­flyk­ten från Svens­ka kyr­kan fort­sät­ter, om än i läg­re grad än 2016, och Svens­ka kyr­kan har lå­tit gö­ra en en­kät­un­der­sök­ning för att ta re­da på vad som or­sa­kar flyk­ten.

– Man har en sval re­la­tion, el­ler har in­te re­flek­te­rat när­ma­re över sitt med­lem­skap, och när kyr­kan på oli­ka sätt upp­märk­sam­mas i of­fent­lig­he­ten på­minns man om sitt med­lem­skap och prö­var det, sä­ger Per­nil­la Jon­son.

Bild: JO­HAN NILS­SON/TT

GUDS­TRO. En av de van­li­gas­te an­led­ning­ar­na till att med­lem­mar­na läm­nar Svens­ka kyr­kan är att de in­te tror på gud, vi­sar en un­der­sök­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.