Spri­der kun­skap om kyr­kan

För många är kyr­kan nå­got man va­rit i på hög­ti­der och kans­ke på bröl­lop, men den dju­pa­re kun­ska­pen saknas. Vi ring­de en som vet allt.

Ttela - - Nyheter - IDA CLIFFORDSON ida.cliffordson@bo­husla­ning­en.se

Hej Torg­ny Lin­dén, pressek­re­te­ra­re i Gö­te­borgs stift. Var­för får man rös­ta från 16 år i kyr­ko­va­let?

– Där­för att Svens­ka kyr­kan vill ta de unga på all­var och ett sätt att gö­ra det är att lå­ta dem va­ra med och på­ver­ka.

Vad gör en bis­kop?

– Bisko­pen är en tyd­lig fö­re­trä­da­re för Svens­ka kyr­kan i ett stör­re om­rå­de än för­sam­ling­en. Bisko­pen vi­ger präs­ter och di­a­ko­ner och ska upp­munt­ra, stöd­ja och in­spi­re­ra för­sam­ling­ar­na.

– Se­dan ska bisko­pen ock­så åka på vi­si­ta­tion, allt­så gö­ra for­mel­la be­sök i för­sam­ling­ar­na.

Får man on­da blic­kar om man skrat­tar i kyr­kan?

– Ne­e­e­ej, det är en gläd­je att ha en kris­ten tro.

Får man ap­plå­de­ra då?

– Ja det får man. Jag var i Dom­kyr­kan i sön­dags när bis­kop Per vig­de sju di­a­ko­ner. Då sa han ”Nu tar vi emot de här di­a­ko­ner­na med en varm ap­plåd”, och så ap­plå­de­ra­de al­la.

– Men en guds­tjänst är någon­ting man gör till­sam­mans in­för gud, och när kan­torn spe­lar är det till guds ära och in­te nå­gon fö­re­ställ­ning, då kan det bli li­te kons­tigt om man ap­plå­de­rar.

(Per Ec­ker­dal är bis­kop i Gö­te­borgs stift se­dan 2011. reds. anm.)

Var­för är vis­sa präs­ter coo­la och and­ra li­te ste­la?

– Vi är män­ni­skor al­li­hop och när nå­gon blir präst blir man ju in­te nå­gon an­nan än den man är.

– Jag kans­ke har lät­ta­re att pra­ta med en per­son ock­så har and­ra lät­ta­re att pra­ta med nå­gon an­nan. Det är väl tur att präs­ter är oli­ka, pre­cis som lä­ra­re och po­li­ser.

Hur väljs präs­ter till för­sam­ling­en?

– Man sät­ter ut en an­nons och skri­ver att man sö­ker en präst som till ex­em­pel ska job­ba med ung­doms­frå­gor el­ler guds­tjäns­ter. Det är kyr­korå­det som till­sät­ter präs­ten, el­ler så de­le­ge­rar de re­kry­te­ring­en till nå­gon an­nan.

Hur går man med i kyr­kan?

– Kon­tak­ta för­sam­lings­ex­pe­di­tio­nen, goog­la till ex­em­pel svens­ka kyr­kan i Ly­se­kil, om du bor där, då kan du ringa el­ler gå in på ex­pe­di­tio­nen. Då får du ett pap­per att fyl­la i.

Hur går man ur då?

– Då gör man li­ka­dant, kon­tak­tar för­sam­ling­en och får en blan­kett som ska fyl­las i och be­vitt­nas. Men vi tyc­ker det är vik­tigt att skil­jas som vän­ner. Om man läm­nar kyr­kan är man än­då väl­kom­mer till­ba­ka igen.

Ha­de Je­sus rös­tat i kyr­ko­va­let?

– Om han var med i Svens­ka kyr­kan så ha­de han nog rös­tat, som ett sätt att vi­sa att kyr­kan är vik­tig, för det ha­de han nog tyckt!

KOMMUNICERAR. Torg­ny Lin­dén, pressek­re­te­ra­re i Gö­te­borgs stift.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.