För­slag att läg­ga ner nämnd

I de på­gåen­de bud­get­dis­kus­sio­ner­na in­för 2018 pra­tas det om att läg­ga ner kul­tur- och fri­tids­nämn­den, samt att slå ihop två and­ra nämn­der till en.

Ttela - - Nyheter - PASI HAKOPURO 0520-42 26 84 pasi.hakopuro@ttela.se

Po­li­ti­ker­na hål­ler på att se över näs­ta års bud­get och en del av för­sla­gen har sipp­rat ut.

Bland an­nat förs dis­kus­sio­ner om att helt läg­ga ner kul­tur- och fri­tids­nämn­den samt att slå ihop tek­nis­ka nämn­den och mil­jö- och bygg­nämn­den.

BÅ­DA DES­SA FÖR­SLAG fanns med som mo­tio­ner från Mo­de­ra­ter­na i ons­da­gens full­mäk­ti­ge­mö­te.

– Det är rik­tigt att det re­dan pra­tas om det­ta. Men vi vil­le mar­ke­ra med de här mo­tio­ner­na att vi tyc­ker att det­ta är vik­tigt, sä­ger Ca­mil­la Olofs­son (M) un­der ons­da­gens full­mäk­ti­ge­mö­te.

Par­ti­et vill att bå­da mo­tio­ner­na be­hand­las skynd­samt så att den nya ord­ning­en kan bör­ja gäl­la från 2018.

Or­sa­ken är att spa­ra peng­ar och ef­fek­ti­vi­se­ra, bland an­nat ge­nom fär­re mö­ten.

– Den po­li­tis­ka or­ga­ni­sa­tio­nen har vi hål­lit på att dis­ku­te­ra i många år. Med tan­ke på det eko­no­mis­ka lä­get är det dags att gö­ra nå­got åt det. Kul­tur- och fri­tids­nämn­den har knappt någ­ra be­slut­sä­ren­den, de kan läg­gas un­der till ex­em­pel ut­bild­nings­nämn­den som ju lig­ger un­der sam­ma för­valt­ning, sä­ger Olofs­son.

Par­ti­kol­le­gan Pe­der Engdahl upp­skat­tar att det går att spa­ra cir­ka 1,5 mil­jo­ner på en sam­man­slag­ning av mil­jö- och bygg­nämn­den och tek­nis­ka nämn­den.

– Här finns stora för­tjäns­ter att gö­ra, det är ock­så dags att även po­li­ti­ken gör be­spa­ring­ar och tar sitt an­svar. Vi är en li­ten kom­mun, det är läge att ge­nom­fö­ra det­ta nu. Det fun­ge­rar i Ale kom­mun och bor­de in­te in­ne­bä­ra någ­ra krång­lig­he­ter, sä­ger Engdahl.

Ord­fö­ran­den i kul­tur- och fri­tids­nämn­den Kjell Johansson (S) hål­ler in­te med om be­skriv­ning­en att nämn­den ska ha få ären­den.

– Jag tyc­ker att vi har fullt upp he­la ti­den och att vi har myc­ket att dis­ku­te­ra. Om man tyc­ker att vå­ra ären­den kan läg­gas un­der ut­bild­nings­nämn­den i stäl­let för att spa­ra peng­ar, så okej, det är ba­ra att ac­cep­te­ra, så är det i po­li­tik. Men det är synd för in­vå­nar­na om det blir så, sä­ger han.

– Det­ta dis­ku­te­ra­des i mål- och re­surs­be­red­ning­en re­dan i vå­ras, men då gick man in­te vi­da­re med det. Så det­ta är ett gam­malt för­slag som tas upp igen. Vi hop­pas i al­la fall att vi kan fort­sät­ta man­dat­pe­ri­o­den ut, fort­sät­ter Johansson.

TTELA HAR SÖKT vice ord­fö­ran­de i nämn­den Ca­ri­na An­ders­son (C) för en kom­men­tar ut­an att lyc­kas.

Mo­tio­ner­na skic­kas vi­da­re till kom­mu­nens för­valt­ning­ar för vi­da­re ut­red­ning.

Bild: PASI HAKOPURO

ORD­FÖ­RAN­DE. Kjell Johansson (S) hop­pas kun­na fort­sät­ta i nämn­den.

Bild: PASI HAKOPURO

SPA­RA. Ca­mil­la Olofs­son och Mo­de­ra­ter­na vill läg­ga ner en nämnd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.