Bar­na­hus­vec­kan med Mäs­tar­nas Mäs­ta­re

Öp­pet hus i Fa­mil­je­hu­set, li­ve podcast sänd­ning­ar, fö­re­läs­ning­ar och täv­ling­en Mäs­tar­nas Mäs­ta­re – det är någ­ra pro­gram­punk­ter un­der Bar­na­hus­vec­kan i Troll­hät­tan.

Ttela - - Nyheter - MONICA SAHLBACK 0520-42 26 07 monica.sahlback@ttela.se

Bar­na­hu­set – verk­sam­he­ten där åkla­ga­re, po­lis, so­ci­al­tjänst och häl­so- och sjuk­vård sam­ver­kar kring barn som va­rit ut­sat­ta för brott – fyl­ler tio år.

Un­der 18–24 sep­tem­ber an­ord­nas där­för Bar­na­hus­vec­kan där verk­sam­he­ten al­li­e­rar sig med en rad ak­tö­rer för att er­bju­da bå­de all­män­het och sär­skil­da mål­grup­per ak­ti­vi­te­ter runt om i Troll­hät­tan. Bland an­nat blir det fö­re­läs­ning­ar om barn i eko­no­misk ut­satt­het och tjej­jou­rer­nas ar­be­te.

Fa­mil­je­hu­set (gam­la Oscar­sko­lan) hål­ler öp­pet hus och på Kro­nans kul­tur­hus ska do­ku­men­tär­fil­mer vi­sas. I Sto­re­gårds­par­ken får ung­do­mar tes­ta på täv­ling­en Mäs­tar­nas Mäs­ta­re och un­der he­la vec­kan blir det ock­så li­ve podcast sänd­ning­ar på Sto­re­går­dens fri­tids­gård. Stads­bib­li­o­te­ket och Syl­te bib­li­o­tek kör te­ma Barns rät­tig­he­ter och kom­mu­nens grund­sko­le­e­le­ver ska i un­der­vis­ning­en upp­märk­sam­mas på barn i ut­satt­het.

Pa­ral­lellt ar­ran­ge­ra sä­ven Bar­na­hus kon­fe­ren­sens om rik­tar sig till pro­fes­sio­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.