Vill gö­ra Ryr­sjön till kom­mu­nal bad­plats

På Väns­ter­par­ti­ets ini­ti­a­tiv görs en un­der­sök­ning om Ryr­sjön går att gö­ra om till en kom­mu­nal bad­plats.

Ttela - - Nyheter - PASI HAKOPURO 0520-42 26 84 pasi.hakopuro@ttela.se

– Ur­sprung­li­gen är det ett med­bor­gar­för­slag som kom­mu­nen fått via mejl, med öns­ke­mål om att gö­ra Ryr­sjön till en kom­mu­nal bad­plats, sä­ger Ag­ne­ta Ahl­bom (V), er­sät­ta­re i kul­tur- och fri­tids­nämn­den.

Par­ti­et vill att det ut­reds vad kost­na­den blir för att gö­ra en ny kom­mu­nal bad­plats och för att un­der­hål­la den­sam­ma.

Mo­ti­vet är att ge fler barn­fa­mil­jer möj­lig­het till gra­tis­nö­jen un­der som­ma­ren. Det finns tre kom­mu­na­la bad­plat­ser, men des­sa kan va­ra svår­till­gäng­li­ga för en del grup­per, bland an­nat de som in­te har till­gång till bil.

Ryr­sjön är po­pu­lärt un­der som­rar­na och många upp­skat­tar sand­stran­den.

Ti­di­ga­re fanns där en bryg­ga, men den var för­fal­len och ing­en tog an­svar för den. Till slut ut­gjor­de den en olycks­risk och kom­mu­nen var tvung­en att fors­la bort bryg­gan.

FRÅ­GAN KOM­MER UPP som ett in­for­ma­tions­ä­ren­de i näs­ta nämnd­mö­te. Då kom­mer bland an­nat kost­na­der gäl­lan­de för­sla­get att tas upp, om po­li­ti­ker­na vill gå vi­da­re med för­sla­get åter­står allt­så att se.

Frå­gan har va­rit ak­tu­ell ti­di­ga­re, men då stu­pat på sä­ker­he­ten, bland an­nat är bot­ten vid bad­plat­sen en osä­ker­hets­fak­tor.

– Det är en fan­tas­tisk bad­strand. Men en kom­mu­nal bad­plats in­ne­bär ock­så att vi an­vi­sar folk dit. Det är ett stort åta­gan­de med bland an­nat sä­ker­he­ten, han­di­kap­pan­pass­ning, ny bryg­ga och un­der­håll, sä­ger Ed­die Je­linek kul­tur- och fri­tids­chef.

Bild: JO­HAN­NA KÄRNSTRAND

PO­PU­LÄR BAD­PLATS. Kan Ryr­sjön bli en kom­mu­nal bad­plats? Frå­gan är ak­tu­ell in­om kul­tur- och fri­tids­nämn­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.