Hov­rät­ten fri­ar kid­napp­nings­dömd man

Kvin­nan väck­tes av tre in­kräk­ta­re be­väp­na­de med en yxa. Hon för­des bort och miss­hand­la­des. Nu har hov­rät­tens dom med­de­lats.

Ttela - - Nyheter - SANDRA DIVINYI 031-62 40 00 sandra.divinyi@gp.se

Den 11 april i år låg en kvin­na och sov i sitt hus i en ort i Dalsland. Då kom tre per­so­ner in i hen­nes bo­stad. Kvin­nan ska bland an­nat ha bli­vit sla­gen i hu­vu­det med bak­si­dan av en yxa. Där­ef­ter slä­pa­des hon ut ur bo­sta­den och släng­des in i ba­ga­geut­rym­met på en bil.

Fär­den tog slut vid en grus­grop på en cam­ping. När kvin­nan dra­gits ut ur bi­len fort­sat­te miss­han­deln, var­på hen­nes ar­mar bands ihop med bunt­band och hon läm­na­des en­sam kvar.

– ”Hjälp, jag har bli­vit kid­nap­pad”, skrek se­dan kvin­nan vil­ket en man upp­märk­sam­ma­de.

Kvin­nan kun­de pe­ka ut de tre gär­nings­män­nen och de åta­la­des för män­ni­sko­rov. Men de ne­kar till brott. När rät­te­gång­en av­slu­ta­des yr­ka­de åkla­ga­ren på att de skul­le dö­mas för män­ni­sko­rov, mind­re grovt brott, samt grov miss­han­del. Det var ock­så det som tings­rät­ten döm­de de två kvin­nor­na för. De fick fäng­el­se i två år och sex må­na­der me­dan man­nen fick fäng­el­se i åt­ta må­na­der för med­hjälp till miss­han­del och ola­ga fri­hets­be­rö­van­de.

Do­men över­kla­ga­des, och nu fast­stäl­ler hov­rät­ten i prin­cip tings­rät­tens dom rö­ran­de kvin­nor­na.

Man­nen fri­as där­e­mot för in­bland­ning. Rät­ten kon­sta­te­rar att ba­ra för att man när­va­rar när ett brott be­gås in­te kan dö­mas för med­ver­kan, ex­em­pel­vis för med­hjälp som åkla­ga­ren me­nar. Där­för fri­as han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.