Fak­ta:

PFAS (PFC)

Ttela - - Konsument -

* PFAS, även kal­la­de fluorkar­bo­ner el­ler PFC, är en grupp äm­nen som an­vänds för att gö­ra bland an­nat tex­tili­er smuts- och vat­ten­av­stö­tan­de. Äm­ne­na till­hör de mest svår­ned­bryt­ba­ra i na­tu­ren. * De mest kän­da är PFOS och PFOA som bå­da är för­bjud­na el­ler på väg att för­bju­das in­om EU då de vi­sat sig bå­de tox­iska och re­pro­duk­tions­stö­ran­de. * I stäl­let an­vän­der in­du­strin mer kort­ked­ji­ga PFAS, som kal­las t ex C6 (in­ne­hål­ler sex ko­la­to­mer). Kun­ska­pen om des­sa äm­nen är låg och Ke­mi­ka­li­e­in­spek­tio­nen an­ser att de in­te bör an­vän­das om det finns al­ter­na­tiv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.