Kva­li­tet och håll­bar­het

Ttela - - Konsument -

* La­bo­ra­to­ri­et no­te­ra­de fab­ri­ka­tions­fel, söm­nads­ar­be­te och om fyll­ning­en mot­sva­rar det som står på jac­kor­nas eti­kett. * La­bo­ra­to­ri­et mät­te fyll­ningsläc­kage ge­nom att sam­la och räk­na hur många fjäd­rar re­spek­ti­ve fib­rer som jackorna läck­te bå­de fö­re och ef­ter att jackorna tum­lats runt i en be­hål­la­re med gum­mi­prop­par i. * Yt­ter­ty­gets riv­styr­ka mät­tes på bå­de läng­den och bred­den. Ty­gets sva­gas­te rikt­ning an­vän­des för be­döm­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.