IFK UTAN CHANS I CUPPREMIÄR

Ttela - - Sidan 1 - ULF THURESSON 0520-42 26 23 ulf.thuresson@ttela.se

Näs­tan ex­akt på da­gen för ett år se­dan vann Sand­vi­ken i Svens­ka cu­pens grupp­spel mot IFK Vä­ners­borg med 4-0. Siff­ror­na var de­sam­ma i går, men re­dan i pa­us i den match som slu­ta­de 8-1 till Stål­män­nen. – Det är in­te okej, sa IFK:S mål­skytt Mik­ko Luk­ka­ri­la.

IFK bör­ja­de med att ge bort en hör­na re­dan ef­ter sex (!) se­kun­der, och även om det in­te blev mål där så gav det en re­kord­ti­dig in­di­ka­tion på vad som vän­ta­de.

När Vä­ners­borg gjorde miss­tag så straf­fa­des man om­gå­en­de med bak­läng­es­mål, mer­par­ten av dem på lyft från Saik-spe­la­re el­ler ut­kast från mål­vak­ten Jo­el Ot­hén (4-0) till en fri­ståen­de Christof­fer Ed­lund, kans­ke värl­dens bäs­te när det gäl­ler att su­ga åt sig bol­lar i luf­ten.

– Det är där vi för­lo­rar mat­chen, på de­ras lyft. Han (Ed­lund) gör det bra, men så får det in­te se ut, suc­ka­de Mik­ko Luk­ka­ri­la.

TRÄNAREN ARI HOLOPAINEN var in­ne på sam­ma lin­je:

– In­di­vi­du­el­la miss­tag, man tar in­te sin mar­ke­ring.

Sam­ti­digt som han än­då för­sök­te hit­ta nå­got po­si­tivt ef­ter SAIK:S mål­kross:

– De gör si­na mål på lyft, och ska­par in­te så myc­ket rent spel­mäs­sigt.

Men det gjorde å and­ra si­dan in­te IFK hel­ler, och det var för­mod­li­gen i ren fru­stra­tion som Jo­a­kim Hedqvist, i upp­tak­ten på and­ra halv­lek, skic­ka­de iväg ett skott från så där 35 me­ter.

In­te ens Hedqvist trod­de väl att han skul­le kun­na över­lis­ta Jo­el Othen från det av­stån­det ...?

NU DRÖJ­DE DET i stäl­let än­da till match­mi­nut 57 (av de to­talt 60) in­nan vi kun­de no­te­ra IFK:S förs­ta av­slut på mål (Luk­ka­ri­la), och yt­ter­li­ga­re två mi­nu­ter in­nan sam­me Luk­ka­ri­la fick spräc­ka nol­lan fram­spe­lad av Johan Koch.

Ho­lo­pai­nens upp­ma­ning till si­na spe­la­re in­för lör­da­gens fort­sätt­ning (Bro­berg Sö­der­hamn och Boll­näs) var en­kel:

– Nu är det en själv­för­tro­en­de­frå­ga ock­så, det sitter i hu­vu­det. Tänk in­te så myc­ket, ba­ra kör.

Bild: SIMON HASTEGÅRD

SEXMÅLSSKYTT. Christof­fer Ed­lund upp­lev­de li­te av lil­la julaf­ton re­dan i slu­tet av sep­tem­ber i cup­mö­tet med IFK Vä­ners­borg. Ed­lund stod för sex av Sand­vi­kens mål i den match som slu­ta­de 8-1.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.