20-ÅRING HÄKTAD FÖR MOSKÉBRAND

Ttela - - Sidan 1 - KLAS WIDESTRAND TT

Den 20-åring som sut­tit an­hål­len som miss­tänkt för mos­ké­bran­den i Örebro häk­tas för grov mord­brand. Häkt­nings­för­hand­ling­en in­led­des tu­multar­tat med att man­nen skrek och upp­träd­de våld­samt.

Man­nen är på san­no­li­ka skäl miss­tänkt för brot­tet, rap­por­te­rar SVT Örebro. Rät­ten an­ser att det finns risk för att man­nen skul­le för­stö­ra be­vis om han släpps.

Häkt­nings­för­hand­ling­en i Örebro tings­rätt fick en tu­multar­tad start, då 20-åring­en bland annat skrek att han in­te vil­le ha nå­gon ad­vo­kat. Tre po­li­ser in­grep och man­nen fick där­ef­ter föl­ja för­hand­ling­en från ett rum in­till.

Lar­met om bran­den i stads­de­len Vi­val­la kom till po­li­sen un­der nat­ten mel­lan mån­dag och tis­dag. Någ­ra tim­mar se­na­re greps den miss­tänk­te av po­lis.

MAN­NEN ÄR KÄND av po­li­sen och har ti­di­ga­re dömts för miss­han­del och nar­ko­ti­kabrott till sam­hälls­tjänst, ett straff som se­dan om­vand­la­des till fäng­el­se i två må­na­der. Ut­ö­ver mos­ké­bran­den miss­tänks han nu även för för­be­re­del­se till mord­brand, en hand­ling som ska ha be­gåtts ett par da­gar ti­di­ga­re.

Man­nen är in­te svensk med­bor­ga­re men hem­ma­hö­ran­de i Örebro.

Un­der fre­da­gen ge­nom­för­de Isla­mis­ka för­bun­det och Ju­dis­ka för­sam­ling­en i Mal­mö en ge­men­sam manifestation för att vi­sa att man stöd­jer varand­ra, i lju­set av den miss­tänk­ta mos­ké­bran­den i Örebro.

– Vi har age­rat till­sam­mans ti­di­ga­re och nu vill vi vi­sa att vi fort­sät­ter stå ena­de, sä­ger Romd­ha­ne Bous­sa­i­di, ordförande för Isla­mis­ka för­bun­det i Mal­mö.

HAN SÄ­GER ATT många han har ta­lat med i Mal­mö kän­ner oro ef­ter det som hän­de.

– Folk är räd­da, de tyc­ker såklart att det här är helt oac­cep­ta­belt. Moské­er ska va­ra fre­da­de plat­ser där män­ni­skor kan kän­na ro.

Fram­ö­ver hop­pas Romd­ha­ne Bous­sa­i­di att sta­ten tar ett stör­re an­svar för att mus­lims­ka för­sam­ling­ar ska kän­na sig tryg­ga.

– Vi vill till ex­em­pel se sta­ket och ka­me­ror kring mos­ké­er­na, sä­ker­he­ten är vik­tig.

Bild: ANDERS WIKLUND/TT

Mord­brand. De­lar av mos­kén i Örebro total­för­stör­des i en brand ti­di­ga­re i vec­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.