Ho­rosco­pe redo för ny come­back

MU­SIK: ”VI HAR SÅ OFATTBART RO­LIGT!” På 80-ta­let sat­te de flic­kor­nas hjär­tan i brand. Nu är Ho­rosco­pe till­ba­ka för att spri­da skön mu­sik och nostal­gi när det på nytt är dags för Slus­sen Disco­te­que på Lipz. – Det här är spel­gläd­je på rik­tigt, sä­ger Mi­kael

Ttela - - Kultur & Nöje - MIA THORNBERG 0520-42 26 02 mia.thornberg@ttela.se

Te­ger, som då het­te An­ders­son, är en väl­känd pro­fil i Troll­hät­tans mu­sik­kret­sar. Till­sam­mans med den ett år yng­re Anders Ja­nocha fick han 1976, 12 år gam­mal, idén att star­ta ett band.

– Vi träf­fa­des på Mu­sik­mo­jen, den då­va­ran­de mu­sik­af­fä­ren i Troll­hät­tan. Det var så man träf­fa­de folk in­nan in­ter­net fanns, be­rät­tar Mi­kael med ett skratt.

KILLARNA HA­DE VÄL­DIGT kul ihop, men så var det ju det där med band­namn. Vad skul­le de kal­la sig?

– Vi pra­ta­de fram och till­ba­ka och ha­de en mas­sa oli­ka för­slag, utan att hit­ta nå­got som kän­des rik­tigt bra. Men så var vi ute och åk­te i Anders farsas bil och där stod det Cho­ke på en knapp. Cho­ke. Det or­det gil­la­de vi så det fick bli vårt namn, fort­sät­ter Mi­kael.

1979 be­stäm­de de sig för att ut­ö­ka ban­det till en trio och på så vis kom trum­mi­sen Olof Larsson in i bil­den och ban­det.

– Det är väl­digt ro­ligt att spe­la på trio och även ut­ma­nan­de mu­si­ka­liskt. Vi åk­te runt och spe­la­de på fri­tids­går­dar och dröm­de sto­ra dröm­mar.

NÅ­GON­STANS I SKIFTET mel­lan 70och 80-ta­let tog de nam­net Ho­rosco­pe, men då ha­de de re­dan pro­vat fle­ra and­ra ef­ter Cho­ke.

– En pe­ri­od het­te vi Back­stage och en kort pe­ri­od kal­la­de vi oss TV3. På den ti­den fanns ba­ra TV1 och TV2, så vi var al­ter­na­ti­vet. TV3, skrat­tar Mi­kael.

Med Ho­rosco­pe lan­da­de de rätt, kän­de de, och det nam­net bär de med sig än i dag.

1981 SLÄPPTE DE sin förs­ta och en­da sing­el, ”In­te en­sam”. In­nan dess ha­de de ba­ra spe­lat in för eget bruk.

– Vi bru­ka­de lå­na en rull­band­spe­la­re ibland och den rul­la­de vi hem på en skott­kär­ra för att kun­na spe­la in när vi kän­de att vi vil­le det.

den­na af­ton en kvar­tett i stäl­let för en trio. Publi­ken får se och hö­ra Mi­kael sä­ger Mi­kael Te­ger.

Att va­let föll på ”In­te en­sam” när det till slut var dags för en rik­tig stu­di­o­in­spel­ning har de möj­li­gen ång­rat i ef­ter­hand.

– Vi ha­de en del lå­tar som folk tyck­te var bra, men när vi skul­le in i stu­dio val­de vi att spe­la in två helt nya lå­tar för att vi var så tröt­ta på att spe­la de gam­la. Det kans­ke in­te var så bra tänkt ...

Mu­si­ken har he­la ti­den va­rit rock och fö­re­bil­der­na är rik­ti­ga klas­si­ker.

– Vi ha­de tur att hit­ta bra in­flu­en­ser re­dan un­der Cho­ke-ti­den. Från all­ra förs­ta bör­jan var det främst Sta­tus Quo men ef­ter­hand som vi ut­veck­la­des som band och som mu­si­ker gled vi över på Kiss.

– Fö­re­bil­der var nå­got väl­digt spe­ci­ellt i den ål­dern och nå­got man iden­ti­fi­e­ra­de sig starkt med, men vi må­la­de oss i al­la fall in­te. Fast det är klart, det blev kans­ke li­te ka­jal runt ögo­nen på 80-ta­let, det blev det nog nån gång, ha­ha!

HO­ROSCO­PE KÖR­DE MEST egen mu­sik, co­vers var säll­syn­ta på de­ras låt­lis­tor. Mu­si­ken skrev de ihop me­dan det var Mi­kael som stod för tex­ter­na, som al­la var på svens­ka.

– Men tex­ter­na var nå­got nöd­vän­digt ont, det fick bli vad det blev när mu­si­ken var fär­dig och vi kom på att det ju be­höv­des en text ock­så.

Förs­ta upp­la­gan av Ho­rosco­pe blev ald­rig of­fi­ci­ellt ner­lagd, men när killarna med ett års mel­lan­rum ryck­te in i lum­pen blev det ett ofri­vil­ligt stopp och det blev långt.

– Jag var äldst och muc­ka­de först, så jag visste in­te rik­tigt vad jag skul­le hit­ta på med mu­si­ken. Jag bör­ja­de spe­la med li­te and­ra mu­si­ker och vi kal­la­de oss ock­så Ho­rosco­pe. Ho­rosco­pe 2, kan man väl kal­la det.

2004 SPE­LA­DE BÅ­DA ver­sio­ner­na av ban­det i Kul­tur­ba­ren och det gav mer­smak, men det dröj­de än­då fram till i fjol in­nan ori­gi­nal­sätt­ning­en stod på scen ihop igen. Då var det re­le­a­se­fest för Per-åke Qvicks bok om Troll­hät­tans mu­sik­liv med en rad Troll­hät­temu­si­ker på scen.

– Vi skul­le spe­la och blev ett tag in­nan till­frå­ga­de om vi vil­le kom­pa Paul Pal­jett. Vi blev gans­ka för­vå­na­de över frå­gan, men kän­de att det kun­de va­ra en kul utmaning. Det gav Paul en li­te roc­ki­ga­re in­ram­ning än man kans­ke är van vid, fort­sät­ter Mi­kael.

PÅ LÖR­DAG ÄR det dags för fa­vo­rit i re­pris när Paul ”Pal­jett” Sahlin, i sam­ar­be­te med Lipz, på nytt slår upp dör­rar­na till nostal­gi­fros­san­det på Slus­sen Disco­te­que. Ho­rosco­pe, för kväl­len för­stärk­ta av Jo­nas Myr­holm på sång och gi­tarr, kör dels ett knip­pe lå­tar själv, dels någ­ra Pal­jett-lå­tar med klubb­vär­den som gästar­tist.

– Vi fo­ku­se­rar på nostal­gi och kör lå­tar från 70- och 80-ta­let, kans­ke blir det li­te över­rask­ning­ar ock­så. Vi har så ofattbart ro­ligt, det är spel­gläd­je på rik­tigt! Vi har en an­nan tyngd nu och då syf­tar jag in­te ba­ra på vik­ten (skratt). Så när får vi se Ho­rosco­pe på scen näs­ta gång?

– Det står skri­vet i stjär­nor­na (nytt skratt) men det vo­re väl­digt kul om man fick se Ho­rosco­pe li­ve snart igen – i al­la fall ur vår aspekt...

TRIO +1. När Ho­rosco­pe åter­före­nas på Slus­sens scen kom­mer de till spel med en för­stärkt upp­ställ­ning. Det blir Te­ger, Anders Ja­nocha, Jo­nas Myr­holm och Olof Larsson. ”Vi har så ofattbart ro­ligt, det är spel­gläd­je på rik­tigt!”,

Bild: NILS MYR­HOLM

Bild: PRIVAT

CHARMÖRER. Un­der en pe­ri­od kal­la­de sig de tre unga män­nen för Back­stage, vil­ket går att ut­lä­sa på de ele­gan­ta ove­ral­ler­na av klas­siskt 80-tals­snitt. Te­ger, Ja­nocha och Larsson dröm­de sto­ra dröm­mar, långt bort­om fri­tids­går­dar­na de spe­la­de på.

Bild: PRIVAT

GRUNDARNA. Mi­kael Te­ger (då An­ders­son) var 12 och Anders Ja­nocha 11 när de, ef­ter att ha träf­fats i mu­sik­af­fä­ren, be­stäm­de sig för att star­ta ett band.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.