Fäng­el­se­dom i jakt­här­van

LULEÅ: MÄN DÖMS FÖR ATT HA PLÅGAT IHJÄL FLE­RA ROVDJUR

Ttela - - Nyheter -

Tre män döms till fäng­el­se i den jakt­här­va som be­skri­vits som Sve­ri­ges störs­ta, där rovdjur fång­a­des och dö­da­des, fle­ra på ett plåg­samt sätt. Åkla­ga­ren an­ser att straf­fen är för mil­da.

I slu­tet av för­ra som­ma­ren grep po­li­sen fem män som miss­tänk­ta för att ha plågat ihjäl fle­ra rovdjur, bland an­nat lo­djur, björn och järv.

Nu döms tre av män­nen till fäng­el­se av Luleå tings­rätt. Två per­so­ner döms till vill­kor­lig dom och sam­hälls­tjänst.

En 37-årig man döms till ett år och tre må­na­ders fäng­el­se för två fall av grovt jakt­brott. Han har skju­tit en järv och dö­dat en björn ge­nom att sna­ra den i en fäl­la. Att han är skyl­dig till att ha skju­tit jär­ven grun­dar tings­rät­ten bland an­nat på te­le­fonav­lyss­ning och ge­nom­gång av sms som skic­kats.

”Ja det var lyc­kat, ja fy fan vad bra”, ”Det gav ju jäv­la sä­kert mer­smak” och med­de­lan­den med tum­me upp och le­en­de gub­be, är någ­ra ex­em­pel på kon­ver­sa­tio­ner mel­lan de in­blan­da­de.

”Det går i sam­man­hang­et in­te att tol­ka det­ta som an­nat än gra­tu­la­tio­ner och gläd­je över en lyc­kad med­ve­ten jakt”, skri­ver tings­rät­ten om med­de­lan­de­na.

En 46-årig man döms för med­hjälp till det grova jakt­brot­tet vad gäl­ler björ­nen och för grovt va­pen­brott och brott mot va­pen­la­gen. Straf­fet blir ett år och fy­ra må­na­ders fäng­el­se

Han fri­as där­e­mot från sex åtal om grovt jakt­brott, där han bland an­nat var miss­tänkt för att ha dö­dat tre lo­djur och tre björ­nar. Han fri­as även för an­stif­tan till grovt jakt­brott.

– Det är gläd­jan­de att han in­te döms för att själv ha dö­dat nå­got

DJURPLÅGERI. Lo­djur var till­sam­mans med björn och djärv de djur som män­nen fång­a­de och dö­da­de. Den in­fäll­da

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.