Tuf­fa vec­kor för en pres­sad The­re­sa May

Ttela - - Nyheter - MARIA DAVIDSSON/TT

Hon har för­lo­rat två mi­nist­rar på en vec­ka. Och hon pressas re­dan hårt bå­de på hem­ma­plan och i Brys­sel. Nu mås­te Stor­bri­tan­ni­ens för­sva­ga­de pre­miär­mi­nis­ter The­re­sa May åter­ta grep­pet.

Först tving­a­des för­svars­mi­nis­ter Mi­chael Fal­lon att av­gå ef­ter an­kla­gel­ser om sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er. Knappt ha­de The­re­sa May hun­nit ut­se hans ef­ter­trä­da­re för­rän upp­gif­ter om bi­stånds­mi­nis­ter Pri­ti Pa­tels hem­li­ga mö­ten med is­ra­e­lis­ka top­po­li­ti­ker bör­ja­de flo­re­ra. I ons­dags kal­la­de May hem sin mi­nis­ter från en of­fi­ci­ell re­sa i Öst­af­ri­ka. Si­tu­a­tio­nen ha­de bli­vit ohåll­bar och Pa­tel av­gick.

Två av­gång­na mi­nist­rar på en vec­ka skul­le or­sa­ka hu­vud­värk för vil­ken re­ge­rings­chef som helst. I The­re­sa Mays fall tol­kas det som än­nu ett be­vis på att hon är svag och sak­nar auk­to­ri­tet.

– Det bi­drar till kris­stäm­ning­en kring hen­nes re­ge­ring, sä­ger Nicho­las Aylott, stats­ve­ta­re på Sö­der­törns hög­sko­la.

– Det sto­ra pro­ble­met är att re­ge­ring­en är pa­ra­ly­se­rad och in­te kan fat­ta be­slut. Den fram­står som in­kom­pe­tent. Det­ta hål­ler på att för­stö­ra par­ti­ets va­ru­mär­ke. Det är su­per­far­ligt för par­ti­ets för­må­ga att vin­na val fram­ö­ver. Frå­gan är hur länge det kan fort­sät­ta.

SÅ SENT SOM ti­digt i vå­ras såg allt så myc­ket lju­sa­re ut. May kän­de sig så stark att hon ut­lys­te ny­val i ju­ni. Tan­ken var att gå in i de vän­tan­de brex­it­för­hand­ling­ar­na i Brys­sel med starkt väl­jar­stöd i ryg­gen. Men tak­ti­ken slog helt fel.

The­re­sa May åker nu till Brys­sel med för­sva­gad le­gi­ti­mi­tet. Där kla­gas det på att för­hand­ling­ar­na om brit­ter­nas ut­trä­de ur EU knappt rör sig fram­åt. Och i Lon­don brå­kar Mays mi­nist­rar öp­pet om hur de vill att ett fram­ti­da av­tal med EU ska se ut.

TROTS ATT DET har gått mer än ett år se­dan brex­it­om­röst­ning­en eti­ket­te­ras fort­fa­ran­de Mays mi­nist­rar ef­ter vil­ken si­da de stöd­de då och re­ge­ring­en fin­ka­libre­ras ef­ter brex­it­stånd­punkt. In­te ovän­tat er­sat­tes allt­så den över­ty­ga­de brex­i­tan­häng­a­ren Pri­ti Pa­tel raskt med den li­ka­le­des brex­it­fö­re­språ­kan­de Pen­ny Mor­daunt.

Trots krav på Mays av­gång finns ing­en up­pen­bar ef­ter­trä­da­re.

– De fles­ta be­dö­ma­re tror att det en­bart är bris­ten på en för­e­nan­de fi­gur med till­räck­lig auk­to­ri­tet hos bå­da sidor, som hål­ler May kvar vid mak­ten, sä­ger Nicho­las Aylott.

– Par­ti­et be­hö­ver en le­da­re som folk tror kan va­ra kvar till näs­ta val. Mays störs­ta svag­het är att ing­en på all­var tror att hon blir kvar.

”Det bi­drar till kris­stäm­ning­en kring hen­nes re­ge­ring”

NICOLAS AYLOTT

SOM OM ALLT det­ta in­te vo­re nog för May, kan fler skan­da­ler vän­ta runt hör­net. Utri­kesmi­nis­ter Bo­ris John­son är i än­nu ett blåsvä­der ef­ter att ha för­vär­rat si­tu­a­tio­nen för en fängs­lad brit­tisk-iransk kvin­na i Iran med ett obe­tänk­samt ut­ta­lan­de. Och Mays bi­trä­dan­de pre­miär­mi­nis­ter Da­mi­an Green ut­reds för an­kla­gel­ser om sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er, nå­got han för­ne­kar be­stämt.

Bild: JOE GIDDENS/TT

JOBBIGT. Stor­bri­tan­ni­ens pre­miär­mi­nis­ter The­re­sa May har en tuff vec­ka, med två mi­ni­ster­av­gång­ar.

Bil­der: LEON NEAL OCH ALASTAIR GRANT/TT

BORTA. Un­der kort tid har för­svars­mi­nis­ter Mi­chael Fal­lon och bi­stånds­mi­nis­ter Pri­ti Pa­tels tving­ats läm­na re­ge­ring­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.