Han sö­ker fynd på Knor­ren

Ttela - - Sidan 1 - MONICA SAHLBACK 0520-42 26 07 monica.sahlback@tte­la.se

Histo­ri­en kart­läggs in­för fram­ti­dens bo­stads­byg­gan­de på Knor­ren. Den ar­ke­o­lo­gis­ka ut­red­ning som läns­sty­rel­sen ef­ter­lyst är igång och nu pe­kas del­om­rå­den ut som po­ten­ti­el­la fynd­plat­ser.

Upp­åt 2000 nya bo­stä­der pla­ne­ras på Knor­ren och Strids­bergs­om­rå­det, plus ny verk­sam­het i de hund­ra­å­ri­ga in­du­stri­lo­ka­ler­na.

När läns­sty­rel­sen ytt­ra­de sig över den för­dju­pa­de över­sikts­pla­nen ef­ter­lys­te myn­dig­he­ten ar­ke­o­lo­gis­ka ut­red­ning­ar och en grund­lig kul­tur­hi­sto­risk do­ku­men­ta­tion av in­du­stri­om­rå­dets vär­den.

Kom­mun­sty­rel­sen har an­sla­git 385 000 kro­nor för ar­be­tet och nu är fas ett, den ar­ke­o­lo­gis­ka in­ven­te­ring­en, igång. Ar­ke­o­lo­gen Thomas Bergs­trand från Bo­hus­läns mu­se­um är en av dem som hål­ler i trå­dar­na och det han kan be­kräf­ta i nu­lä­get är fynd av en torpläm­ning och en hus­grund ef­ter det even­tu­el­la hem­ma­net Knor­ren.

DE ÄR INGA ”ny­fynd” som Thomas Bergs­trand ut­tryc­ker det, även om de mås­te tas med i det fort­sat­ta ar­be­tet med de­talj­pla­nen. Men han flag­gar för att nya upp­täck­ter kan kom­ma.

– Vå­ra upp­gif­ter i ut­red­ning­en är, ut­ö­ver in­ven­te­ring, även att pe­ka ut even­tu­el­la del­om­rå­den där det finns en fort­satt ar­ke­o­lo­gisk po­ten­ti­al att träf­fa på forn­läm­ning­ar un­der mark och un­der vat­ten. In­om om­rå­det Knor­ren ser vi fram­för allt möj­lig­he­ten att träf­fa på boplat­ser från äld­re sten­ål­der. Re­dan kän­da fynd­plat­ser på öar­na norr om vårt ut­red­nings­om­rå­de ta­lar för det.

på den ty­pen av boplat­ser be­döms va­ra som störst in­om den nor­ra, strand­nä­ra zo­nen in­om Knor­ren-om­rå­det. In­om de idag öpp­na gräsy­tor­na upp­fat­tas po­ten­ti­a­len va­ra läg­re.

På om­rå­det Hjul­kvarn kan det ock­så fin­nas möj­lig­het till fynd, en­ligt ar­ke­o­lo­ger­na på plats.

– In­om om­rå­det Hjul­kvarn finns det del­om­rå­de med po­ten­ti­al för me­tall­ti­da boplat­ser (brons-järn­ål­der), grav­mil­jö­er och häll­rist­ning­ar, främst av ty­pen skål­gro­par. Det­ta mo­ti­ve­rar vi ut­i­från den om­gi­van­de stör­re forn­läm­nings­bil­den och ter­räng­för­hål­lan­den, be­rät­tar Thomas Bergs­trand.

Ar­ke­o­lo­ger­na sät­ter sig även in i den hi­sto­ris­ka ut­veck­ling­en av fall­om­rå­det. Fram­för allt för att få en över­sikt­lig bild över hur det strand­nä­ra land­ska­pet för­änd­rats i takt med att fall­om­rå­det re­gle­rats och strand­ni­vån har höjts.

– Med and­ra ord är det san­no­likt att strand­nä­ra boplat­ser un­der sten­ål­dern idag lig­ger på bot­ten. Men var, ja det är frå­gan, sä­ger Bergs­trand.

IN­VEN­TE­RING­EN AV DE kul­tur­hi­sto­ris­ka vär­de­na på Strids­berg & Bi­örck–om­rå­det blir, som TTE­LA ti­di­ga­re be­rät­tat, ett än mer om­fat­tan­de ar­be­te och ska even­tu­ellt även in­ne­hål­la om­bygg­nads- och ge­stalt­nings­för­slag.

Bild: MONICA SAHLBACK

Bild: MONICA SAHLBACK

IN­VEN­TE­RING. Thomas Bergs­trand är en av de ar­ke­o­lo­ger som kart­läg­ger Knor­rens histo­ria, här i sam­språk med plan­ar­ki­tek­ten Astrid Bäck­man.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.