KUL­TUR­BRU­KET PÅ DAL FI­RAR 15 ÅR

Ttela - - Sidan 1 - JOHANNA LUND­BERG

I 15 år har Kul­tur­bru­ket på Dal er­bju­dit så­väl sma­la som bre­da kul­turupp­le­vel­ser och bli­vit ett vik­tigt nav för kul­tur­in­tres­se­ra­de i Dals­land. När verk­sam­he­ten nu fyl­ler mop­pe fi­ras det med ju­bi­le­ums­kväll och mu­si­kal.

Vå­ren 2002 på­gick byg­get av Kul­tur­bru­ket på Dal för fullt. Ett halv­år se­na­re stod den nya bygg­na­den klar och por­tar­na till Sp­ar­banks­sa­long­en med sin scen och 243 sitt­plat­ser kun­de slås upp.

Ka­ta­ri­na Kjör­ling är kul­tur­sam­ord­na­re på Kul­tur­bru­ket och har kun­nat föl­ja hur verk­sam­he­ten ut­veck­lats se­dan star­ten och i dag är en eta­ble­rad ak­tör i om­rå­det.

– För många ar­tis­ter, bå­de lo­ka­la och ut­i­från­kom­man­de, har det här bli­vit en plats som man har med i sitt tänk när man pla­ne­rar tur­né­er.

KUL­TUR­BRU­KET HAR ETT kul­turstra­te­giskt upp­drag från Väst­ra Gö­ta­lands­re­gi­o­nen som bland an­nat in­ne­bär att det ska va­ra en mö­tes­plats i Dals­land och er­bju­da bå­de bred och sma­la­re kul­tur.

– Hos oss ska man kun­na ar­ran­ge­ra kul­tur­ak­ti­vi­te­ter som ama­tör men ock­så upp­le­va pro­fes­sio­nel­la ar­range­mang. Vi ar­be­tar ock­så med ut­åt­rik­tad verk­sam­het för att er­bju­da kul­turupp­le­vel­ser åt grup­per som in­te är va­na kul­tur­kon­su­men­ter, sä­ger Ka­ta­ri­na Kjör­ling.

På fre­dag fi­ras 15-års­da­gen med en ju­bi­le­ums­kväll där de­tal­jer­na än så länge hålls hem­li­ga.

– Jag kan av­slö­ja att kväl­len kom­mer att be­stå av ming­el, mat och un­der­håll­ning, sä­ger Ka­ta­ri­na Kjör­ling.

FI­RAN­DET FORT­SÄT­TER PÅ sön­dag med mu­si­ka­len Jag har ett hav in­om mig, med mu­sik av Ge­org Ri­e­del och tex­ter av Bar­bro Lind­gren. Mu­si­ka­len har ti­di­ga­re satts upp på Säff­le­o­pe­ran och re­gis­se­ras nu av Malin Ax­els­son.

På sce­nen del­tar barn­kö­rer från Nor­dals­sko­lan och Ka­ro­li­ner­sko­lan till­sam­mans med ele­ver från Kul­tur­sko­lan och pro­fes­sio­nel­la sång­a­re och mu­si­ker.

– Vad jag vet har nå­got lik­nan­de ald­rig upp­förts i Mel­le­rud, en barn­mu­si­kal i den här stor­le­ken där bar­nen får möj­lig­het att dan­sa, age­ra och sjunga till­sam­mans med proffs. Det är unikt, sä­ger Gun-britt Gustavs­son, sång­pe­da­gog, som har lett pro­jek­tet.

Bild: CHRISTOF­FER SJÖLIN

På fre­dag fi­rar Kul­tur­bru­ket på Dal 15 år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.