Obe­tal­da lån ökar kraftigt i Fyr­bo­dal

Ttela - - Sidan 1 - MONICA SAHLBACK 0520-42 26 07 monica.sahlback@tte­la.se

Mer än 1 000 per­so­ner i Fyr­bo­dal kan in­te be­ta­la av si­na skul­der och ger de­lar av sin lön till Kro­no­fog­den var­je må­nad.

Ett god­känt slut­be­tyg i ni­an på­ver­kar vux­en­li­vet po­si­tivt, vi­sar forsk­ning. Som en av 26 kom­mu­ner i lan­det in­ve­ste­rar Troll­hät­tan just nu i Skol­fam, en mo­dell som ökar chan­ser­na för barn i fa­mil­je­hem att lyc­kas i sko­lan.

Kart­lägg­ning­ar, hand­lings­pla­ner och upp­följ­ning­ar av för­må­gor och be­hov – se­dan kla­rar sig fa­mil­je­hemspla­ce­ra­de barn och ung­do­mar minst li­ka bra som and­ra ele­ver i sko­lan. Det vi­sar er­fa­ren­he­ter­na av Skol­fam i flera and­ra kom­mu­ner.

Och ef­ter att ha ar­be­tat ef­ter den struk­tu­re­ra­de mo­del­len i drygt ett år ser även Troll­hät­tan re­sul­tat på in­di­vid­ni­vå. Fler­ta­let av de 13 ele­ver som nu är med i pro­jek­tet pre­ste­rar bätt­re än ti­di­ga­re ef­ter att sam­ord­nan­de, stöt­tan­de re­sur­ser satts in, bland an­nat i form av spe­ci­al­pe­da­go­gik.

– MEN OF­TA hand­lar det in­te om någ­ra sto­ra in­sat­ser, ut­an enk­la åt­gär­der. Som läs­trä­ning i fa­mil­je­hem­met, änd­rad sitt­plats i klass­rum­met el­ler att ska­pa ru­ti­ner för ge­nom­gång av skol­da­gen, be­rät­tar spe­ci­al­pe­da­go­gen Ewa Ast­hré Lööf.

Till­sam­mans med skolpsy­ko­log och bar­nets an­sva­ri­ga so­ci­al­sek­re­te­ra­re plus fa­mil­je­hems­sek­re­te­ra­re ut­gör hon Skol­fam-tea­met som mö­ter mål­grup­pen – fa­mil­je­hemspla­ce­ra­de barn i för­sko­le­klass upp till års­kurs nio – re­gel­bun­det, an­ting­en i sko­lan el­ler i hem­met. En mål­grupp, som en­ligt forsk­ning från bland an­nat So­ci­al­sty­rel­sen, har ge­ne­rellt säm­re stu­di­e­re­sul­tat än and­ra, oav­sett vil­ka aspek­ter av ut­bild­ning, häl­sa och upp­växt som jäm­förts.

Ve­ten­skap­ligt ar­be­te ut­gjor­de ock­så upp­tak­ten för Skol­fam i Helsing­borgs kom­mun för tolv år se­dan. Med stöd av fors­ka­re in­om psy­ko­lo­gi och so­ci­alt ar­be­te ut­veck­la­de per­so­nal från kom­mu­nens so­ci­al­tjänst och elev­häl­sa mo­del­len.

– Det är ovan­ligt att forsk­ning får bä­ring i verk­lig­he­ten, men här har det lyc­kats, kon­sta­te­rar Evelyn Ax­els­son, en­hets­chef för fa­mil­je­hem­sen­he­ten i Troll­hät­tans stad.

FÖR DET ÄR in­te en­bart kom­mu­ner­na själ­va som vitt­nar om fram­gång­ar. En häl­so­e­ko­no­misk stu­die vid Lin­kö­pings uni­ver­si­tet gör gäl­lan­de att Skol­fam-sats­ning­ar ger åter­be­tal­ning­ar i så­väl ökad livs­kva­li­tet som mins­ka­de be­hov av stöd från sam­häl­let.

Fa­mil­je­hemspla­ce­ra­de ung­do­mar som går ur års­kurs nio med be­hö­rig­het att sö­ka till gym­na­si­et hal­ve­rar ris­ker­na för ut­an­för­skap i vux­en ål­der, upp­ger un­der­sök­ning­en.

– Ar­bets­mo­del­len byg­ger på sam­ver­kan för att fö­re­byg­ga miss­lyc­kan­den i sko­lan. Att få ele­ver att tro på sin egen för­må­ga, ge dem en iden­ti­tet, ska­pa fram­tids­hopp. Det ger jät­te­vins­ter för al­la, på flera plan, me­nar Ewa Ast­hré Lööf och Evelyn Ax­els­son.

Att bar­nen kän­ner del­ak­tig­het och kan gö­ra si­na rös­ter hör­da är vik­tigt, po­äng­te­rar Em­ma Bäck­man, barn­sek­re­te­ra­re i tea­met.

– In­te säl­lan har det vi­sat sig att om­giv­ning­ens för­vänt­ning­ar på de här bar­nen är för lå­ga. Att det finns en väl­vil­lig fö­re­ställ­ning om att de ska han­te­ras var­samt och in­te pressas ef­tersom de haft det svårt. Och visst har al­la med sig en histo­ria, en ryggsäck, men de be­hö­ver in­te va­ra säm­re rus­ta­de för sko­lan än­då. Skol­fam vi­sar att det går!

I TROLL­HÄT­TAN LÖ­PER tids­pe­ri­o­den för Skol­fam år 2019 ut och fi­nan­sie­ras av kom­mu­nens So­ci­a­la in­ve­ste­rings­fond. Kost­na­den lig­ger på när­ma­re 1,3 mil­jo­ner kro­nor per år.

– Där­ef­ter är vår för­hopp­ning att verk­sam­he­ten per­ma­nen­tas, sä­ger tea­met.

Bild: JERRY LÖVBERG

FRAM­TIDS­HOPP. ”Skol­fam byg­ger på sam­ver­kan för att fö­re­byg­ga miss­lyc­kan­den i sko­lan. Att få ele­ver att tro på sin egen för­må­ga, ge dem en iden­ti­tet, ska­pa fram­tids­hopp”, sä­ger tea­met bakom ar­bets­mo­del­len i Troll­hät­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.