Mäs­tar­la­get vi­sa­de klass

Ttela - - Sidan 1 - TONI AN­DERS­SON 0520-42 26 44 toni.an­ders­son@tte­la.se

För­hopp­ning­ar­na fanns, men kom ti­digt på skam. TBF föll tungt mot svens­ka mäs­tar­la­get Fy­ris­fjä­dern.

Op­ti­mis­men flö­da­de i Troll­hät­tans BF in­för mö­tet med re­ge­ran­de svens­ka mäs­tar­la­get Fy­ris­fjä­dern. Ef­ter detsamma ha­de re­a­lis­men sla­git till med full kraft. – Det var nog de bli­van­de svens­ka mäs­tar­na vi såg här i kväll, kon­sta­te­ra­de Tb­fcoachen Jesper Ols­son ef­ter sä­song­ens störs­ta för­lust.

Fy­ris­fjä­dern från Uppsa­la har va­rit i Sm-fi­nal 17 år i rad och bli­vit svens­ka mäs­ta­re 15 gång­er.

Det var med and­ra ord ett full­fjäd­rat stor­lag som gäs­ta­de In­no­va­tum­hal­len på tis­dags­kväl­len in­för ett par hund­ra åskå­da­re.

– Bäst chans har vi i herr­dub­beln, mix­ed­dub­beln och dam­sing­eln, spe­ku­le­ra­de bå­da coacher­na Jesper Ols­son och Niklas Jo­hans­son in­nan förs­ta bol­len var ser­vad.

FÖRST UT PÅ den ena ba­nan kom ock­så Mi­kael Wes­ter­bäck och Niko­laj Over­gaard i hem­ma­la­get, på den and­ra si­dan stod dans­ke topp­spe­la­ren Victor Svend­sen i par med Adam Goz­zi.

Det blev en raff­lan­de till­ställ­ning där Tbf-du­on ha­de 6-2-led­ning­ar i så­väl det förs­ta som i tred­je se­tet ut­an att kun­na kom­ma först till el­va.

I stäl­let en svi­dan­de 0-3-för­lust och in­te alls den start som TBF ha­de hop­pats på.

– Den mat­chen ha­de vi be­hövt vin­na för att få med oss li­te go in­för fort­sätt­ning­en, men nu blev det ty­värr in­te så, sa Jesper Ols­son in­nan han på­pe­ka­de att Svend­sen står på grän­sen till dans­ka lands­la­get vil­ket i sin tur in­ne­bär att han hål­ler myc­ket hög klass.

– Han lig­ger nå­gon­stans mel­lan 20 och 50 på världs­ran­king­en.

Sam­ti­digt föll hem­ma­pa­ret Eme­lie Borgs­tedt/sa­li­sa Chayruk­sa i dam­dub­beln och ställ­ning­en i lag­mat­chen var has­tigt och olus­tigt för TBF 0-2.

Chayruk­sa ha­de se­dan ing­et att häm­ta mot blott 14-åri­ga jät­te­löf­tet Edith Urell och allt häng­de då på Os­kar Wes­terlund i herrsing­el 2.

HAN MÖT­TE ANDY Tsai och sta­tisti­ken de bå­da emel­lan var fö­re match­start oav­gjord, 1-1.

– Jag spe­la­de stund­vis bra, höga top­par men ty­värr dju­pa da­lar ock­så. Jag är för ojämn helt en­kelt och för­lo­rar mat­chen på det, sa 20-åring­en som trots för­lust med 0-3 i set än­då tyck­te att bad­min­ton­li­vet le­ker med spel i svens­ka bad­min­ton­li­gan.

– Det här är det ro­li­gas­te jag har gjort in­om bad­min­ton. Nu vän­tar jag ba­ra på förs­ta vins­ten och får jag ba­ra spe­la mot Spår­vä­gen i näs­ta

match så ska jag fixa den, lo­va­de Os­kar.

IN­FÖR DE TVÅ av­slu­tan­de mat­cher­na var lag­fighten re­dan för­lo­rad (0-4), men Mi­kael Wes­ter­bäck gjorde än­då sitt yt­ters­ta för att för­sö­ka be­tvinga dans­ke Svend­sen.

Wes­ter­bäck vann det and­ra se­tet, en­da set­vins­ten för kväl­len, och ha­de bland an­nat 10-9-led­ning i fjär­de in­nan han slog ut på Svendsens match­boll vid tio li­ka.

– Jag är in­te li­ka snabb läng­re och mås­te bli jäm­na­re i mitt spel, me­na­de Mi­kael Wes­ter­bäck.

Bild: JOHANNA JOSEPHSSON

SMÅ MARGINALER. Tbf-paret Mi­kael Wes­ter­bäck och Niko­laj Over­gaard (den som smash­ar) ha­de si­na mot­stån­da­re på gaf­feln i herr­dub­beln, men åk­te än­då dit med 0-3 i set. En olyck­lig start på lag­mat­chen som Fy­ris­fjä­dern vann med he­la 6-0.

FLI­TIGT I ELDEN. Sa­li­sa Chayruk­sa fick spe­la bå­de sing­el och dub­bel när Sa­ra Lund­gaard sak­na­des på grund av se­ri­e­match hem­ma i Dan­mark.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.