Po­pu­lä­ra tom­ter snabbt slut­sål­da

NYHETER: I Gö­ta ut­an­för Lil­la Edet har vil­la­ex­pan­sio­nen nått ta­ket. Al­la tom­ter­na är sål­da på Ryrs­bo­holm­vä­gen och nya hus väx­er upp. Andre­as Abra­hams­son och The­re­se Olais­son fick en av de sista tom­ter­na.

Ttela - - Sidan 1 - PASI HAKOPURO 0520-42 26 84 pasi.hakopuro@tte­la.se

Vil­la­ex­pan­sio­nen i Gö­ta har nått sin kul­men. På Ryrs­bo­holm­vä­gen är al­la tom­ter­na sål­da. Nya vil­lor väx­er upp och en ny för­sko­la byggs i om­rå­det.

In­led­nings­vis gick det myc­ket trögt att hit­ta kö­pa­re till tom­ter­na i Gö­ta. Men när bo­stä­der­na i Eke­berg i Lödö­se tog slut bör­ja­de tom­ter­na i Gö­ta gå åt i snabb takt. De fles­ta gick åt re­dan för­ra året, de åter­stå­en­de tom­ter­na har gått åt un­der 2017.

Nu står det flera ny­bygg­da hus med ofär­di­ga träd­går­dar i om­rå­det och det rå­der byggak­ti­vi­tet li­te varstans.

– Al­la tom­ter är nu sål­da och inga nya finns i när­tid, två tom­ter åter­står att byg­gas, sä­ger Andre­as Thorstens­son, mark- och ex­plo­a­te­rings­in­gen­jör.

Andre­as Abra­hams­son och The­re­se Olais­son fick li­te tur­ligt den sista tom­ten i kvar­te­ret.

BÅ­DA ÄR UPPVÄXTA i Gö­ta, men har de se­nas­te åren bott i Lil­la Edet. Så när möj­lig­he­ten väl up­pen­ba­ra­de sig var det in­te svårt att be­stäm­ma sig.

– Nå­gon ha­de ting­at den här

tom­ten, men de drog sig ur i sista stund. Då fick vi chan­sen i stäl­let. Vi har all­tid gil­lat Gö­ta, sä­ger Andre­as Abra­hams­son.

– Vi bå­da har även släkt i när­om­rå­det. Vårt då­va­ran­de hus bör­ja­de ock­så bli för trångt, sä­ger The­re­se Olais­son.

Bar­nen Loui och Jo­li­ne, 2 och 4 år gam­la, är re­dan be­kvä­ma med att springa in till far­far som bor in­till, Andre­as och The­re­se har även si­na brö­der bo­en­des nä­ra.

FA­MIL­JEN ÄR SÅLEDES in­te den ty­pis­ka från Gö­te­borgs­om­rå­det som sö­ker sig norrut på jakt ef­ter rim­li­ga bo­stads­pri­ser.

Men flera av gran­nar­na kan sor­te­ras in i den ka­te­go­rin, lik­som den nya äga­ren till de­ras för­ra hus.

Andre­as är må­la­re till yr­ket och gör allt må­le­ri­ar­be­te själv. Om cir­ka två vec­kor är det in­flytt­ning.

– Det blir li­te jäk­tigt, men vi lig­ger bra till tids­mäs­sigt. Många sä­ger att det är stres­sigt med al­la be­slut när man byg­ger nytt, men vi har haft bra fram­för­håll­ning och slup­pit det.

HU­SET ÄR BYGGT i lösvir­ke och ri­tat av en ar­ki­tekt.

– Vi hit­ta­de ett hus som vi gil­la­de. Men vi var in­te helt nöj­da med plan­lös­ning­en, så vi kon­tak­ta­de en ar­ki­tekt som ri­ta­de om ef­ter vå­ra öns­ke­mål, sä­ger The­re­se Olais­son.

Om­rå­det är lant­ligt be­lä­get med en rid­klubb, en fot­bolls­klubb, en bad­sjö, skog och äng­ar som gran­nar. En ny­byggd för­sko­la öpp­nar till vå­ren på sam­ma ga­ta.

– Sko­lan ha­de in­te så stor be­ty­del­se för vårt be­slut att flyt­ta. Vi får se om vå­ra barn får plats när det öpp­nar, sä­ger Andre­as Abra­hams­son.

INGA FLER VIL­LOR kan byg­gas i Gö­ta den när­mas­te ti­den, men det finns en klar de­talj­plan för yt­ter­li­ga­re ett rad­hus­om­rå­de in­till Bi­går­den. AB Edet­hus le­tar nya ex­plo­a­tö­rer, men än­nu är ing­et klart.

Det är or­ter­na ut­an­för Lil­la Edets samhälle som väx­er i kom­mu­nen.

Ef­ter att bo­stä­der­na i Eke­berg i Lödö­se blev kla­ra fort­sat­te ex­pan­sio­nen i Gö­ta.

”De drog sig ur i sista stund. Då fick vi chan­sen i stäl­let. Vi har all­tid gil­lat Gö­ta”

ANDRE­AS ABRA­HAMS­SON

PA­RAL­LELLT HAR BYGG­NA­TIO­NEN på Ström, på den väst­ra si­dan av äl­ven, re­dan på­bör­jats.

Där byg­ger AB Edet­hus ett 40-tal hy­reslä­gen­he­ter på om­rå­det där Ströms Stal­lar revs un­der upp­märk­sam­ma­de for­mer.

Någ­ra sten­kast bort blev ock­så 21 vil­la­tom­ter bo­ka­de un­der kom­mu­nens Bo­dag i au­gusti.

NY­BYG­GE. Andre­as Abra­hams­son och The­re­se Olais­son har många kopp­ling­ar till Gö­ta och tve­ka­de in­te att byg­ga

Bild: STE­FAN BENNHAGE

KOLL. Andre­as Abra­hams­son och The­re­se Olais­son med bar­nen Lou­is och Jo­li­ne har någ­ra vec­kors ar­be­te kvar in­nan det är dags flyt­ta in i det ny­bygg­da hu­set i Gö­ta.

Bild: STE­FAN BENNHAGE

nytt. In­flytt­ning med bar­nen Loui och Jo­li­ne blir det om cir­ka två vec­kor.

SAMMANBYGGT. Hu­set är ri­tat av en ar­ki­tekt med hus och ga­rage sam­man­bygg­da.

KON­TAKT. Det mesta i hu­set bör­jar ta form, men fort­fa­ran­de åter­står li­te som ska skru­vas och fix­as.

SNICKARE. Snic­ka­ren Oli­ver Wal­ter från det lo­ka­la fö­re­ta­get CTS Bygg är fullt kon­cen­tre­rad på si­na upp­gif­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.