Prin­ci­pen om li­ka lön för li­ka ar­be­te stärks in­om EU

Ttela - - Ledare & Debatt - PAU­LA HOL­MQVIST Riks­dags­le­da­mot (S) Fyr­bo­dal PETRA EKERUM Riks­dags­le­da­mot (S) Fyr­bo­dal

Iför­ra vec­kan kom det gläd­jan­de be­ske­det att EU:S ut­sta­tio­ne­rings­di­rek­tiv rivs upp. Ut­sta­tio­ne­rings­di­rek­ti­vet re­gle­rar vil­ka rät­tig­he­ter och reg­ler som gäl­ler när ar­bets­ta­ga­re från ett Eu­land ar­be­tar till­fäl­ligt i ett an­nat Eu-land. I Sverige finns över 10 000 ut­sta­tio­ne­ra­de ar­be­ta­re, de fles­ta in­om bygg­bran­schen. Fram till nu har ut­sta­tio­ne­ra­de ar­bets­ta­ga­re ba­ra va­rit ga­ran­te­ra­de mi­ni­mi­lön i värd­lan­det. Det har in­ne­bu­rit att två per­so­ner som har ut­fört sam­ma ar­bets­upp­gift på sam­ma ar­bets­plats har kun­nat få helt oli­ka lön.

ATT UTSTATIONERAD AR­BETS­KRAFT har be­hand­lats som and­ra klas­sens med­ar­be­ta­re på många ar­bets­plat­ser i Eu­ro­pa har gi­vet­vis in­te va­rit bra.

Vår ar­bets­mark­nads­mi­nis­ter Yl­va Jo­hans­son har där­för dri­vit frå­gan om att änd­ra reg­ler­na för utstationerad ar­bets­kraft hårt in­om EU. I för­ra vec­kan be­slu­ta­de änt­li­gen EU att änd­ra reg­ler­na. Änd­ring­en in­ne­bär att prin­ci­pen om li­ka lön för li­ka ar­be­te nu kom­mer att gäl­la in­om he­la EU. Ar­bets­ta­ga­re kom­mer att kun­na va­ra ut­sta­tio­ne­ra­de i 18 må­na­der, först tolv och se­dan sex må­na­der till, ut­an att helt om­fat­tas av värd­lan­dets reg­ler. Fort­fa­ran­de kom­mer var­je land att be­slu­ta om vil­ka lö­ne­ni­vå­er som gäl­ler i lan­det.

ATT UT­STA­TIO­NE­RINGS­DI­REK­TI­VET nu änd­ras är väl­digt po­si­tivt. Det är ock­så ro­ligt att det fanns ett så stort stöd in­om EU för för­sla­get. Ef­ter många för­hand­ling­ar var det i slutän­dan ba­ra fy­ra län­der som sa­de nej till för­sla­get och en ma­jo­ri­tet av Eu-mi­nist­rar­na kun­de dri­va ige­nom be­slu­tet.

Vi so­ci­al­de­mo­kra­ter gläds över att prin­ci­pen om li­ka lön för li­ka ar­be­te nu stärks in­om EU. Be­slu­tet är en vik­tig se­ger för al­la ar­bets­ta­ga­re!

Bild: TO­MAS ONEBORG/SVD/TT

LÖN. De­bat­tö­rer­na gläds över nya be­stäm­mel­ser kring lön för utstationerad ar­bets­kraft.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.