Skriv en in­sän­da­re!

Ttela - - Ledare & Debatt -

* Mej­la till in­san­da­re@tte­la.se el­ler skic­ka med van­lig post till adres­sen TTE­LA, Box 54, 461 22 Troll­hät­tan el­ler TTE­LA, Box 111, 462 22 Vä­ners­borg. Du kan även an­vän­da for­mu­lä­ret som finns på tte­la.se un­der av­del­ning­en Åsikt.

* Namn, te­le­fon­num­mer och adress mås­te all­tid upp­ges, även om du vill skri­va un­der sig­na­tur.

* Max­läng­den för in­sän­da­re är 1300 tec­ken, in­klu­si­ve mel­lanslag. Vi för­be­hål­ler oss rät­ten att kor­ta i in­sän­da tex­ter.

* De in­sän­da­re som pub­li­ce­ras i tid­ning­en pub­li­ce­ras även på tte­la.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.