Dags­bö­ter ef­ter bru­tet kon­takt­för­bud

Ttela - - Nyheter - MARI-LOU­I­SE ANDERSTEDT 0520-42 27 77 mari-lou­i­se.anderstedt@tte­la.se

24 500 kro­nor blev bö­ter­na för en man i Lil­la Edet ef­ter att han bru­tit mot ett kon­takt­för­bud tre gång­er. För­bu­det gäl­ler man­nens ti­di­ga­re hust­ru.

Den 46-åri­ge man­nen och kvin­nan skilj­de sig för någ­ra år se­dan ef­ter att man­nen miss­hand­lat kvin­nan. I sam­band med se­pa­ra­tio­nen, och flera gång­er där ef­ter, ut­fär­da­des kon­takt­för­bud för man­nen.

In­för en hu­s­af­fär mot man­nens vil­ja fick kvin­nan och de­ras son flyt­ta till ett skyd­dat bo­en­de. Un­der en pe­ri­od blev det där­för omöj­ligt för man­nen att träf­fa bar­net. Det­ta gjorde ho­nom så upp­rörd att han via tre med­de­lan­den från ett Fa­ce­book­kon­to tog kon­takt med ex­frun.

Kvin­nan upp­ges va­ra myc­ket rädd för man­nen och har be­rät­tat att han för­sökt dö­da tre gång­er. Hon po­li­san­mäl­de ho­nom och i maj åta­la­des han för tre fall av över­trä­del­se av kon­takt­för­bud.

Man­nen för­ne­kar att han skic­kat någ­ra med­de­lan­den, vil­ka är skic­ka­de från bro­derns ip-adress och ett kon­to i bar­nets namn. Kvin­nan an­ser att med­de­lan­de­na är skriv­na på ett så­dant sätt att de in­te kan va­ra från nå­gon an­nan än ex-man­nen.

Tings­rät­ten i Vä­ners­borg an­ser att man­nen är skyl­dig bort­om allt rim­ligt tvi­vel och dö­mer ho­nom till 70 dags­bö­ter à 350 kro­nor, to­talt 24 500 kro­nor. Kvin­nans yr­ka­de ska­de­stånd av­slås dock då man an­ser att in­ne­hål­let i med­de­lan­de­na är mind­re all­var­li­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.