Få kän­ner till vac­cin mot lunginflammation

Ttela - - Nyheter - 031-62 40 00 johan.sunds­trom@gp.se

Om­kring 16 000 per­so­ner drab­bas av lunginflammation i Väst­ra Gö­ta­lands­re­gi­o­nen var­je år. Trots det vet var fjär­de in­vå­na­re i re­gi­o­nen in­te om att det finns vac­cin mot sjuk­do­men.

Lunginflammation är en bak­te­ri­ell in­fek­tion som van­ligt­vis or­sa­kas av bak­te­ri­en pneu­mokoc­ker. Bak­te­ri­en finns of­ta nor­malt i luft­vä­gar­na hos fris­ka per­so­ner och sär­skilt van­lig är den bland barn.

– Om man är till­fäl­ligt ned­satt kan den ta sig ner i lung­or­na och or­sa­ka lunginflammation. Då blir du re­la­tivt snabbt sjuk med fe­ber och slem­mig hos­ta. Van­ligt pe­ni­cil­lin har en god ef­fekt på de fles­ta pneu­mokoc­ker men ut­an be­hand­ling är det en all­var­lig och po­ten­ti­ellt död­lig sjuk­dom, sä­ger Johan Wes­tin, pro­fes­sor i in­fek­tions­me­di­cin vid Sahl­grens­ka uni­ver­si­tets­sjuk­hu­set i Gö­te­borg.

Be­ror istäl­let lung­in­flam­ma­tio­nen på bak­te­ri­en my­koplas­ma be­hövs an­nan an­ti­bi­o­ti­ka ef­tersom van­ligt pe­ni­cil­lin in­te fun­ge­rar mot my­koplas­ma. Hur fort lung­in­flam­ma­tio­nen går över be­ror på vil­ken häl­sa och kon­di­tion som per­so­nen som blir drab­bad har. Det van­li­gas­te är att lunginflammation som be­hand­las med an­ti­bi­o­ti­ka lä­ker helt på nå­gon må­nad. I snitt drab­bas un­ge­fär en av hund­ra per­so­ner var­je år av lunginflammation, sär­skilt ut­sat­ta är äld­re och små barn. De fles­ta blir helt fris­ka in­om nå­gon må­nad, men för bland an­nat äld­re per­so­ner som re­dan är sju­ka kan sjuk­do­men bli all­var­lig.

– DET ÄR en av vå­ra van­li­gas­te bak­te­ri­el­la in­fek­tio­ner och upp­skatt­nings­vis drab­bas 16 000 i re­gi­o­nen var­je år, sä­ger Johan Wes­tin.

Trots att sjuk­do­men är re­la­tivt van­lig sva­rar 75 pro­cent att de in­te vet, el­ler att de in­te tror att det är möj­ligt att skyd­da sig mot in­fek­tio­nen ge­nom vac­cin. Det vi­sar en ny Si­fo-un­der­sök­ning, be­ställd av lä­ke­me­dels­fö­re­ta­get Pfi­zer, med 1000 sva­ran­de i Väst­ra Gö­ta­lands­re­gi­o­nen. Drygt hälf­ten, 52,2 pro­cent av de sva­ran­de i un­der­sök­ning­en, vet hel­ler in­te om de till­hör en risk­grupp.

UN­DER 2016 KOM Folk­hälso­myn­dig­he­ten med nya re­kom­men­da­tio­ner om att risk­grup­per bör vac­ci­ne­ras mot pneu­mokoc­ker. Som risk­grup­per räk­nas bland an­nat per­so­ner som är 65 år och äld­re, per­so­ner med vis­sa kro­nis­ka sjuk­do­mar samt rö­ka­re och per­so­ner med al­ko­hol­miss­bruk. Nu ska re­ge­ring­en ta ställ­ning till om re­kom­men­da­tio­ner­na ock­så ska om­fat­tas av ett na­tio­nellt pro­gram om vac­ci­na­tion för risk­grup­per.

– Man kan vac­ci­ne­ra sig, och äld­re över 65 år bör gö­ra det. Vac­ci­na­tion mot pneu­mokoc­ker in­går ock­så i det all­män­na vac­ci­na­tions­pro­gram­met för al­la barn se­dan någ­ra år, sä­ger Johan Wes­tin.

JOHAN SUNDSTRÖM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.