Fler ny­an­län­da ger dyrare skol­skjuts

Ttela - - Nyheter - SVEN-GUN­NAR SVENS­SON 0521-57 59 07 sven-gun­nar.svens­son@tte­la.se

Skol­skjuts­kost­na­der­na har ökat kraftigt i Mel­le­rud till följd av fler ele­ver. Nu fö­re­slår kom­mun­sty­rel­sen att kul­turoch ut­bild­nings­nämn­den ska få en mil­jon i ex­tra till­skott. Peng­ar­na tas från den stat­li­ga på­sen för asyl­verk­sam­het.

– Vi har fått myc­ket stat­li­ga me­del för asyl­verk­sam­he­ten och nu fö­reslås nämn­den få en mil­jon kro­nor där­i­från för att han­te­ra un­der­skot­tet, sä­ger kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de, Tommy W Jo­hans­son (S).

Ele­van­ta­let har ökat kraftigt på se­na­re år, till följd av det sto­ra asyl­mot­ta­gan­det. Asyl­sö­kan­de har rätt till skol­gång och där­med skol­skjuts och en­ligt reg­le­men­tet ska var­je barn ha en plats och va­ra bäl­tad.

– Nu har vi fler plat­ser, fler for­don och dyrare skol­skjuts­verk­sam­het, jäm­fört med det av­tal som skrevs vid upp­hand­ling­en, sä­ger Li­se­lott Vis­lan­der, eko­nom på kul­tur- och ut­bild­nings­för­valt­ning­en.

Hon be­to­nar att ele­ver har rätt till skol­skjuts även om vård­nads­ha­var­na är skil­da och har oli­ka bo­stads­ort.

– Om bar­nen bor väx­el­vis 50/50 hos för­äld­rar­na och de bor i Mel­le­ruds kom­mun är vi skyl­di­ga att ord­na skol­skjuts.

He­len Hans­son är skol­skjuts­sam­ord­na­re och hon be­rät­tar att an­ta­let ele­ver i skol­skjuts­sy­ste­met har ökat med om­kring 200 se­dan års­skif­tet 2015/2016. Al­la är dock in­te be­rät­ti­ga­de till skol­skjuts.

– Det är myc­ket puss­lan­de men nu har vi fått yt­ter­li­ga­re en skol­buss och det känns bra.

Vid kom­mun­sty­rel­sens se­nas­te mö­te togs be­slut att full­mäk­ti­ge till­för kul­tur- och ut­bild­nings­nämn­den en mil­jon kro­nor för att täc­ka un­der­skot­tet.

– Vi har fått om­kring 130 mil­jo­ner kro­nor i stat­lig er­sätt­ning för att han­te­ra asyl­verk­sam­he­ten och om­kring 35 mil­jo­ner av des­sa me­del ska an­vän­das för fram­ti­da be­hov. Det är från den­na pott vi tar peng­ar­na så det på­ver­kar in­te öv­ri­ga verk­sam­he­ter, sä­ger Tommy W Jo­hans­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.