Bak­läxa trots ett po­si­tivt be­sked

Ttela - - Sverige - TINA REMIUS STRÖM­BERG/TT

Frys­ta om­pröv­ning­ar­na av as­si­stan­s­er­sätt­ning­ar ap­plå­de­ras av in­tres­se­or­ga­ni­sa­tio­ner. Men re­ge­ring­en får även bak­läxa. – Att man drar i nöd­brom­sen är bra, men in­te till­räck­ligt, sä­ger Ma­ria Jo­hans­son vid Li­ka Uni­ka.

De tre in­tres­se­or­ga­ni­sa­tio­ner­na Funk­tions­rätt Sverige, Li­ka Uni­ka samt Rö­rel­se­hind­ra­de barn och ung­do­mar (RBU) har ti­di­ga­re krävt att re­ge­ring­en age­rar i frå­gan och ger tum­men upp för det som de kal­lar ”ett nödstopp för om­pröv­ning­ar av as­si­stan­sen”.

– Det var helt nöd­vän­digt och ett bra be­slut att fry­sa om­pröv­ning­ar­na. Det har ska­pat en väl­dig oro bland många as­si­stans­be­rät­ti­ga­de ef­ter bå­de Högs­ta för­valt­nings­dom­sto­lens do­mar men ock­så För­säk­rings­kas­sans hår­da och snä­va tolk­ning, sä­ger Lars Ohly, ord­fö­ran­de för Funk­tions­rätt Sverige.

MEN OR­GA­NI­SA­TIO­NER­NA GER ock­så re­ge­ring­en bak­läxa i flera and­ra de­lar. Bland an­nat an­ser de att di­rek­ti­ven till Lss-ut­red­ning­en mås­te skri­vas om så att fo­kus flyt­tas från att sän­ka kost­na­der­na till att män­ni­skors be­hov till­go­do­ses. Där­ef­ter kan dis­kus­sio­ner fö­ras om hur det kan gö­ras mest ef­fek­tivt.

– Be­ho­ven mås­te va­ra det som styr, sä­ger Ohly.

”Be­ho­ven mås­te va­ra det som styr.”

LARS OHLY

Ma­ria Jo­hans­son, ord­fö­ran­de vid Li­ka Uni­ka, ef­ter­ly­ser ock­så stör­re kom­pe­tens och kun­skap bland myn­dig­he­ter och dom­sto­lar.

– Det hand­lar om LSS spe­ci­fikt men ock­så om funk­tions­hin­der­per­spek­ti­vet i stort och de åta­gan­den som Sverige gjort när vi ra­ti­fi­ce­rat ex­em­pel­vis kon­ven­tio­nen om rät­tig­he­ter för per­so­ner med funk­tions­ned­sätt­ning, sä­ger hon.

RBU:S FÖRBUNDSORDFÖRANDE Ma­ria Pers­dot­ter an­ser att da­gens be­sked har långt kvar till må­let.

– Det som hänt är att de som har sto­ra om­fat­tan­de be­hov av as­si­stans har för­lo­rat sin as­si­stans el­ler in­te fått det alls. Det är un­ge­fär 1 200 per­so­ner som fal­lit ur as­si­stans­sy­ste­met re­dan, se­dan den här re­ge­ring­en till­träd­de, och de blir in­te hjälp­ta av det­ta, sä­ger hon.

Och kan re­ge­ring­en snabbt stop­pa tvåårsom­pröv­ning­ar­na så bor­de de ock­så kun­na snab­bänd­ra la­gen kring vad som är ett as­si­stans­be­hov, an­ser hon.

– Barn som in­te kan äta med mun­nen ut­an be­hö­ver en sond, det räk­nas i dag in­te som ett as­si­stans­grun­dan­de be­hov, och det är na­tur­ligt­vis van­sin­nigt att det är så.

Bild: JANERIK HEN­RIKS­SON/TT/ARKIV

OMDEBATTERAT. Många har pro­te­ste­rat mot ned­skär­ning­ar­na av per­son­lig as­si­stans. Nu fry­ser re­ge­ring­en tem­po­rärt tu­sen­tals be­slut om as­si­stan­s­er­sätt­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.