Fak­ta: Eu-topp­mö­tet

Ttela - - Sverige -

* Tid­punkt: Fre­dag den 17 no­vem­ber * Plats: Eriks­bergs­hal­len på Hi­sing­en i Gö­te­borg * An­sva­ri­ga: Stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven (S) och Eu-kom­mis­sio­nens ord­fö­ran­de Je­an-clau­de Junc­ker. * Del­ta­ga­re: Frank­ri­kes pre­si­dent Em­ma­nu­el Macron, Stor­bri­tan­ni­ens pre­miär­mi­nis­ter The­re­sa May och and­ra stats- och re­ge­rings­che­fer i EU. Le­dar­na i Tyskland, Fin­land och Cy­pern är de en­da som hit­tills tac­kat nej. Även ar­bets­mark­na­dens par­ter, po­li­ti­ker, or­ga­ni­sa­tio­ner och stu­den­ter del­tar. To­talt vän­tas runt 200 del­ta­ga­re. Uppe­mot 380 jour­na­lis­ter från oli­ka län­der be­va­kar mö­tet. * Dag­ord­ning: Fo­kus för mö­tet är att främ­ja rätt­vi­sa jobb och till­växt. Kal­las för ”det so­ci­a­la topp­mö­tet”. På Eu-språk in­ne­bär so­ci­a­la frå­gor of­ta att de är kopp­la­de till ar­bets­mark­na­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.