No­la­to Cer­bos Ve­te­ra­ner

Ttela - - Familj -

ge­nom­för­de den 11 no­vem­ber sin hös­tak­ti­vi­tet som ett be­sök på Lo­rens­bergs­te­a­tern i Gö­te­borg där Oscars­re­vyn fanns på sce­nen.

Det var med spän­ning publiken vän­ta­de på att få se hur ”Stock­hol­mar­na” skul­le kla­ra sig i Gö­te­borg. Ut­märkt är sva­ret.

Det var en om­väx­lan­de ka­val­kad av sket­cher, fan­tas­tis­ka show­num­mer och här­lig sång från vå­ra sto­ra svens­ka stjär­nor.

En trev­lig ef­ter­mid­dag kon­sta­te­ra­des i bus­sen på hem­re­san. Det fram­kom även idéer om vår­re­sa 2018, och det ta­la­des om att 2018 har re­se­kom­mit­tén ver­kat i tio år – ju­bi­le­um.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.