Fi­nal för West of Edens ju­bi­le­umstur­né

Ttela - - Kultur & Nöje - JOHANNA LUND­BERG 0520-42 27 88 johanna.lund­berg@tte­la.se

Folk­mu­sik­ban­det West of Eden har fi­rat 20 år med en re­jäl ju­bi­le­umstur­né. Ef­ter spel­ning­ar i bå­de Tyskland och Ki­na av­slu­tas tur­nén på Kul­tur­ba­ren på tors­dag.

Det är 20 år se­dan gö­te­borgs­ka West of Eden släpp­te sitt förs­ta al­bum vil­ket ban­det har fi­rat med en ju­bi­le­ums­ski­va, bok och tur­né un­der året.

DE­RAS MU­SIK, SOM har röt­ter­na i den brit­tis­ka och ir­länds­ka folk­mu­si­ken, har gett ban­det ett starkt fäs­te i den kel­tis­ka mu­sik­värl­den. Nyss hem­kom­na från Tyskland och Ki­na åter­står nu en­dast den av­slu­tan­de spel­ning­en i Troll­hät­tan.

– Det har va­rit en in­ten­siv höst men väl­digt spän­nan­de att ha va­rit i Ki­na för förs­ta gång­en, sä­ger Mar­tin Schaub, sång­a­re, gi­tar­rist och låt­skri­va­re.

Un­der 16 da­gar flög ban­det mel­lan oli­ka ki­ne­sis­ka stä­der och hann med åt­ta spel­ning­ar i sto­ra kon­sert­sa­lar. Är kel­tisk mu­sik stort i Ki­na?

– Det är svårt att sä­ga men det har va­rit myc­ket folk på kon­ser­ter­na. Sen blir det en li­te an­norlun­da publik­kon­takt när man in­te ta­lar sam­ma språk. Vi är va­na vid att pra­ta myc­ket med publiken och nu ha­de vi en tolk med på sce­nen. Ef­ter kon­ser­ter­na vil­le många i publiken ta sel­fi­es och au­to­gra­fer, så vi kän­de oss näs­tan li­te som rock­stjär­nor. Publiken ap­plå­de­ra­de på ett an­nat sätt ock­så. Ex­tremt in­ten­si­va men väl­digt kor­ta ap­plå­der. I Tyskland till ex­em­pel, klap­par de väl­digt länge, näs­tan så att man får lug­na dem li­te.

PARET MAR­TIN OCH Jen­ny Schaub star­ta­de West of Eden till­sam­mans med någ­ra kom­pi­sar på 90-ta­let, ef­ter en re­sa till Dublin. Där ha­de de bli­vit to­talt knoc­ka­de av folk­mu­si­ken och dess na­tur­li­ga roll på Ir­land.

– I Gö­te­borg fanns ing­en folk­mu­sikscen och vi blev väl­digt tag­na av gläd­jen, ve­mo­det och hur mu­si­ken ge­nom­sy­ra­de he­la sam­häl­let.

Se­dan dess har ban­det släppt nio al­bum och tur­ne­rat fli­tigt. 50-60 spel­ning­ar per år är in­te ovan­ligt.

– Vi är im­po­ne­ra­de själ­va över att vi har lyc­kats hål­la igång så länge. Un­der de här åren har vi he­la ti­den dri­vits av gläd­jen till mu­si­ken och av att ha ro­ligt till­sam­mans. Vi har ald­rig sla­git rik­tigt stort och det ger in­te så myc­ket peng­ar men vi har väl­digt kul, sä­ger Mar­tin Schaub.

I DEN KEL­TIS­KA folk­mu­si­ken finns en stark tra­di­tion av be­rät­tan­de och ban­det läg­ger myc­ket tid på tex­ter­na i låt­skri­van­det. För­ra året gav de ut en te­ma­ski­va med vi­sor om den svens­ka emi­gra­tio­nen till USA. Den och myc­ket an­nat ur den 20-åri­ga låt­skat­ten kom­mer publiken att få hö­ra mer av imor­gon. Där­ef­ter tar ban­det ett par vec­kors pa­us in­nan de lad­dar om för jul­tur­né.

Bild: CHRISTOPHER BUSCK

JU­BI­LE­UM. I år är det 20 år se­dan folk­mu­sik­ban­det West of Eden släpp­te sitt förs­ta al­bum. Det har de fi­rat med en ju­bi­le­umstur­né som av­slu­tas på Kul­tur­ba­ren i Troll­hät­tan imor­gon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.