Svårt för Zentro­pa att få svens­ka peng­ar

Ttela - - Kultur & Nöje -

FILM: Svens­ka filmin­sti­tu­tets vd An­na Ser­ner är miss­nöjd med hur det dans­ka film­bo­la­get Zentro­pas led­ning har re­a­ge­rat på an­kla­gel­ser­na om sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er. Hon sä­ger att det kan få kon­se­kven­ser för det svens­ka film­stö­det till bo­la­get.

An­na Ser­ner an­ser att Zentro­pas led­ning age­rat ”ig­no­rant och ar­ro­gant” vad gäl­ler an­kla­gel­ser­na om år­tion­den av sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er, mobb­ning och ri­tu­ell för­ned­ring, en­ligt tid­ning­en Po­li­ti­ken.

Det kom­mer att få eko­no­mis­ka kon­se­kven­ser, för­ut­spår Ser­ner. Svens­ka filmin­sti­tu­tet (SFI) är den störs­ta sampro­du­cen­ten av Zentro­pas fil­mer ge­nom Film i Väst och Zentro­pa Swe­den.

– Jag för­vän­tar mig att det blir myc­ket svårt för Zentro­pa Dan­mark att få svens­ka peng­ar i fram­ti­den, sä­ger Ser­ner till tid­ning­en.

En­ligt Po­li­ti­ken stöd­jer SFI van­ligt­vis Lars von Tri­ers fil­mer med en till två mil­jo­ner svens­ka kro­nor. Den dans­ke film­pro­du­cen­ten Pe­ter Aal­baek Jen­sen har pe­kats ut i sam­band med me­too-kam­pan­jen där flera kvin­nor med an­knyt­ning till Zentro­pa vitt­nat om sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er. Film i Väst med­de­la­de för­ra vec­kan att de av­bry­ter allt sam­ar­be­te med den sex­an­kla­ga­de pro­du­cen­ten (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.