Krä­ver att Dra­ma­tens led­ning byts ut

Ttela - - Kultur & Nöje -

#ME­TOO: En skå­de­spe­la­re på Dra­ma­ten ska ha gjort sig skyl­dig till grova kränk­ning­ar. Trots att hän­del­ser­na har va­rit kän­da ska de in­te ha ut­retts. Nu krä­ver flera an­ställ­da att led­ning­en byts ut, skri­ver Da­gens Nyheter. Skå­de­spe­la­ren ska ha kränkt si­na kol­le­gor ge­nom per­son­på­hopp och för­täck­ta hot. Per­so­nen ska dess­utom ha va­rit våld­sam och kas­tat fö­re­mål. Trots att flera an­ställ­da be­rät­tat att de är räd­da för skå­de­spe­la­ren har led­ning­en in­te gjort nå­got.

– Nu är mitt miss­tro­en­de mot led­ning­en enormt. Jag ser in­te hur den nu­va­ran­de led­ning­en ska kun­na lö­sa det här, sä­ger en an­ställd.

Led­ning­en kan in­te gå in på de­talj om vil­ka åt­gär­der de vid­ta­git men för­kla­rar att al­la ären­den han­te­rats. De har ock­så star­tat en ut­red­ning samt an­li­tat ex­ter­na ju­ris­ter och psy­ko­lo­ger. (TT) Kung­li­ga Ope­rans vd är en av 653 sång­a­re som i Da­gens Nyheter går sam­man i ett upp­rop mot sex­ism i ope­ra och kon­sert­mil­jö. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.