De för­änd­rar snac­ket i om­kläd­nings­rum­met

Ttela - - Sport - DA­NI­EL GUSTAFS­SON 0520-42 26 00 da­ni­el.gustafs­son@tte­la.se

För att för­änd­ra at­ti­ty­der till jäm­ställd­het bland unga kil­lar träf­far Shan­ga Aziz och Ro­ge­rio Sil­va id­rotts­lag i om­kläd­nings­rum­met och pra­tar vär­de­ring­ar. – Att pra­ta om käns­lor och jäm­ställd­het mås­te bli en na­tur­lig del av trä­ning­en, me­nar de.

Tuf­fa tag och ett ned­vär­de­ran­de språk, det kan nog de fles­ta som be­fun­nit sig i ett om­kläd­nings­rum fullt med unga grab­bar kän­na igen sig i. Gym­na­si­e­le­ver­na Shan­ga Aziz och Ro­ge­rio Sil­va från Fin­spång, bå­da i sam­ma fot­bollslag, be­stäm­de sig där­för för att star­ta ett Uf-fö­re­tag som har som am­bi­tion att mö­ta unga kil­lar i om­kläd­nings­rum­men för att på så sätt änd­ra at­ti­ty­der­na.

Ar­be­tet har vux­it från en idé till att de un­der det gång­na året va­rit ute i he­la 80 klub­bar och pra­tat om vär­de­grund och jäm­ställd­het i om­kläd­nings­rum­men.

Un­der mån­dags­kväl­len be­rät­ta­de de om sitt ar­be­te för id­rotts­klub­bar från he­la Väst­ra Gö­ta­land i Fol­kets hus i Troll­hät­tan.

– Vi läs­te en ar­ti­kel på nä­tet om en grupp­våld­täkt. När vi läs­te kom­men­ta­rer­na var det främst äld­re män som ha­de skri­vit och ifrå­ga­satt vad tje­jen ha­de på sig. Då kän­de vi att vi mås­te gö­ra nå­got åt det här. Jag har en syr­ra jag in­te vill ska rå­ka il­la ut. Shan­ga har en lil­le­bror som han in­te vill ska bli en del av det här, be­rät­tar Ro­ge­rio Sil­va.

I sam­ma ve­va läck­tes det in­spel­ning­ar där Do­nald Trump be­rät­ta­de om hur han ta­git kvin­nor i un­der­li­vet. Att han be­skrev det he­la som ”Loc­ker room talk” gjorde att kil­lar­na val­de att kal­la sitt fö­re­tag detsamma.

– Att han ur­säk­ta­de sig så gjorde att det blev en tan­ke­stäl­la­re för oss. Då fick vi gå till­ba­ka till vår tid i om­kläd­nings­rum­met. När vi blic­kar till­ba­ka till det snack de äld­re kil­lar­na stod för. Då kun­de man kal­la varand­ra jäv­la bög, man vi­sa­de na­ken­bil­der på tje­jer och kal­la­de dem jäv­la ho­ra. Det är ett van­ligt snack och det är ett stort pro­blem, sä­ger Shan­ga Aziz.

NÄR SHAN­GA OCH Ro­ge­rio är ute träf­far de kil­lar mel­lan 10 till 14 år. De ser det som rätt tid att bör­ja ef­tersom de då in­te be­hö­ver få nå­gon att slu­ta. I stäl­let hand­lar det om att ska­pa rätt vär­de­ring­ar i tid. De träf­far var­je lag åt­ta gång­er och träf­fen är en kvart in­nan trä­ning­en bör­jar.

– För att kun­na pra­ta om käns­li­ga äm­nen bör­jar vi med att få kil­lar­nas tillit. Förs­ta träf­fen kör vi öv­ning­ar för att lä­ra kän­na varand­ra. Är det ett fot­bollslag kanske vi trix­ar och är det hoc­key åker vi skrid­skor med kil­lar­na, be­rät­tar Ro­ge­rio.

– Sen fort­sät­ter det så här, vi har ta­git många öv­ning­ar från id­rot­ten och fyllt dem med jäm­ställd­het. Att pra­ta om käns­lor och jäm­ställd­het mås­te bli en na­tur­lig del av trä­ning­en, sam­man­fat­tar Shan­ga.

För­u­tom Shan­ga och Ro­ge­rio fö­re­läs­te även Max Ber­gan­der, vär­de­grunds­an­sva­rig i AIK fotboll, och hoc­key­spe­la­ren Maja Svens­son.

Bild: NICLAS FASTH

I TID. Shan­ga Aziz och Ro­ge­rio Sil­va träf­far kil­lar i åld­rar­na tio till 14 år. En­ligt dem är det lät­ta­re att ska­pa ett bra kli­mat än att för­sö­ka för­änd­ra nå­got som är då­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.