Troll­hät­tan Pride blev en succé

TROLL­HÄT­TAN: ”KUL ATT AL­LA FÅR VA­RA SIG SJÄL­VA OCH VI­SAR DET”

Ttela - - Sidan 1 - JO­HAN LIN­DAHL 0520-422600 jo­han.lin­dahl@tte­la.se

Ing­en regn­bå­ge på him­len, men väl så många på Strand­ga­tan när Troll­hät­tans förs­ta Pride drog igång un­der lör­da­gen. TTE­LA var på plats och tog del av sol­ske­net och gläd­jen.

Det var smock­fullt med gla­da män­ni­skor på längs Strand­ga­tan vif­tan­des med flag­gor i regn­bå­gens al­la fär­ger när för­ming­let drog igång. En del ha­de bud­skap skriv­na på sig, och and­ra ha­de bo or runt hal­sen. I hög­ta­lar­na spe­la­des ute­slu­tan­de glad mu­sik som folk kun­de dan­sa till. Och det gjor­de de.

Tre som åkt än­da från Borås för att ta del av ka­la­set var vän­ner­na Ul­ri­ka, Jo­nat­han och Adam.

– Vi går på pri­de­fes­ti­va­ler i he­la lan­det. Lyc­kan, al­la som sup­por­tar varand­ra, och så sam­man­håll­ning­en. Det är det bäs­ta med det, var al­la tre över­ens om.

PÅ EN STOL satt en man i hatt med en kopp kaf­fe och såg all­mänt lycklig ut.

– Det bäs­ta med Pride är att det är till för att främ­ja in­klu­de­ring, tyck­te Ber­til Ny­lén som ock­så ha­de ett gäng flag­gor han vif­ta­de med.

Från Ung­domsmot­tag­ning­en i Troll­hät­tan var The­re­se och Jen­ni på plats för att in­for­me­ra.

Em­ma R Svens­son, Disa Ce­din och Jonatan Möl­ler stod mitt i folk­mas­san och dan­sa­de för fullt.

– Det är här­ligt att al­la är gla­da och sam­las och kan vi­sa vil­ka de egent­li­gen är, tyck­te de.

På ar­ran­gö­rer­nas bord de­la­des flag­gor och pro­gram­blad ut av Za­na, Eri­ca och Sofia.

– Kul att al­la får va­ra sig själ­va och vi­sar det, tyck­te Li­se­lott, Lin­néa, Jo­an­na och Jack.

Mitt i folk­mas­san stod ock­så två skäg­gi­ga män i skinn­väs­tar från

”Det är här­ligt att al­la är gla­da och sam­las och kan vi­sa vil­ka de egent­li­gen är” EM­MA R SVENS­SON, DISA CE­DIN

OCH JONATAN MÖL­LER

bröd­ra­ska­pet Be­ar­ded Vil­lains.

– Vi står upp mot orätt­vi­sor, ra­sism och mob­bing och strä­var mot ett bätt­re sam­häl­le. Pride ly­ser upp det som sam­häl­let nor­malt in­te till­lå­ter, sa Ro­bin och Daniel.

DANIEL MEKHAL VAR på plats på sin sven­sexa med släkt och vän­ner.

– Jag stöd­jer Pride till hund­ra tu­sen pro­cent, skrek han i eu­fo­ri.

Kom­pi­sar­na Michel­le Ce­der­wall och Linn Pauls­son tyck­te att det var skönt att al­la var väl­kom­na.

– Att kän­na sig uppskat­tad och vär­de­full är fan­tas­tiskt, sa de.

Bar­nen Isa, El­sa och Sti­na tyck­te ock­så att Pride var ro­ligt, och po­se­ra­de med flag­gor för si­na för­äld­rar.

Ef­ter att The­re­se Mc­do­nald kört sitt race på sce­nen till­sam­mans med Kim Kärn­falk och Gre­gor Mi­chaj var det dags för den väl­di­ga pa­ra­den att av­gå från Pingst­kyr­kan och se­dan upp längs med Gar­va­re­ga­tan och vi­da­re ge­nom cent­rum.

”Inga ra­sis­ter på vå­ra ga­tor, fyll dem istäl­let med bö­gar och fla­tor” eka­de mel­lan hu­sen, och längs he­la rut­ten stod gla­da åskå­da­re och he­ja­de på och vif­ta­de med flag­gor.

Ett pla­kat med sam­ma text bars av Si­ri An­ders­son.

– Det är kul att det är så myc­ket folk, men det är synd att det sak­nas mu­sik ba­ra, sa hon.

Ar­ran­gö­rer­na som tog tä­ten upp­skat­tar att om­kring tu­sen per­so­ner del­tog i pa­ra­den som sling­ra­de sig ge­nom he­la cent­rum.

– Det är helt crazy. En rik­tig folk­fest, sa Jo­han och Ro­bin.

Ka­ro­li­na Bru­un och Markus Knuts­son gick i tå­get med lil­la so­nen Jack. Med sig ha­de de en barn­vagn med såp­bub­bel­ma­skin.

– Helt fan­tas­tiskt. Det är varmt, men så­pan sval­kar, sa de.

Titt som tätt stan­na­de pa­ra­den till för att vän­ta in ef­ter­slänt­ra­re.

Bild: CHRISTI­AN FLODIN

FÄRGGLATT. Om­kring tu­sen per­so­ner gick i den förs­ta pri­de­pa­ra­den i Troll­hät­tan, som gick av sta­peln un­der lör­da­gen.

FA­MILJ. Ka­ro­li­na Bru­un och Markus Knuts­son med lil­la Jack Bru­un.

PLA­KAT. Si­ri An­ders­sons skylt med tex­ten ”Inga ra­sis­ter på vå­ra ga­tor, fyll dem i stäl­let med bö­gar och fla­tor”.

LYC­KA. Ar­ran­gö­rer­na Jo­han och Ro­bin (i mit­ten) be­skrev den hi­sto­ris­ka Pri­de­pa­ra­den som ”helt crazy” och ”verk­li­gen en folk­fest”. Det upp­skat­tas att om­kring tu­sen per­so­ner del­tog i pa­ra­den som gick ge­nom cent­rum.

BLAND­NING. I tå­get gick män­ni­skor i al­la åld­rar med bud­skap på si­na klä­der.

SKÄGG. Ro­bin och Daniel från bröd­ra­ska­pet Be­ar­ded Vil­lains.

Bild: CHRISTI­AN FLODIN

STOPP. Titt som tätt stan­na­de pa­ra­den till för att vän­ta in ef­ter­slänt­ra­re.

TI­DIG. Även de all­ra mins­ta fick föl­ja med och sup­por­ta hb­tq-rö­rel­sen.

VANDRING. Pri­de­pa­ra­den star­ta­de på Strand­ga­tan och gick via Gar­va­re­ga­tan upp till Kungs­ga­tan.

PUBLIK. Längs vägen stod mass­vis med folk som he­ja­de på och vif­ta­de med flag­gor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.