In­teg­ra­tion: al­la be­hövs

Ttela - - Insänt -

I vårt Vä­ners­borg be­hövs al­la. Här finns så myc­ket vär­de­fullt att ut­veck­la, så många go­da idéer och sam­ti­digt ock­så så sto­ra be­hov att mö­ta. Där­för är det li­ka själv­klart som klokt, och dess­utom med­mänsk­ligt, att ta va­ra på al­la kraf­ter som finns.

”AL­LA BE­HÖVS” ÄR vårt sätt att se på in­teg­ra­tion i Vä­ners­borg. De många nya män­ni­skor som har kom­mit till vår kom­mun från and­ra län­der är en stor re­surs.

Be­folk­ning­en i Sve­ri­ge är allt­för li­ten för att kla­ra al­la de ar­bets­upp­gif­ter som lig­ger fram­för oss. Det vi­sas tyd­ligt av sta­tistik som Ar­bets­för­med­ling­en ny­li­gen pre­sen­te­ra­de. Åt­ta av tio nya jobb för­ra året till­sat­tes med män­ni­skor som är ut­ri­kes föd­da. Sys­sel­sätt­ning­en in­om in­du­stri, han­del, ho­tell och re­stau­rang be­man­na­des av per­so­ner som är föd­da i and­ra län­der än Sve­ri­ge.

Sam­ti­digt kon­sta­te­rar Ar­bets­för­med­ling­en att fram­väx­ten av nya jobb in­om sko­la, vård och om­sorg är helt be­ro­en­de av in­vand­rad ar­bets­kraft.

Vi, lik­som and­ra kom­mu­ner, har en åld­ran­de be­folk­ning som kom­mer be­hö­va vård och om­sorg. Det­ta krä­ver ar­bets­kraft.

Ro­bo­tar är bra men kan in­te skö­ta allt. Fö­re­ta­gen skul­le in­te haft möj­lig­he­ter att re­kry­te­ra och ex­pan­de­ra så som de gjort. Där­för har vi all an­led­ning att ta emot dem som kom­mit hit från and­ra län­der.

HÄR I VÄ­NERS­BORG är det fan­tas­tiskt att se den ge­nom­slags­kraft som för­e­nings­li­vet har, in­te minst när det gäl­ler att en­ga­ge­ra och få med ny­an­län­da barn och unga. Li­ka fan­tas­tis­ka är de fri­vil­li­ga hjäl­pin­sat­ser­na.

Det är ock­så väl­digt gläd­jan­de att se de ini­ti­a­tiv som tas bland många fö­re­ta­ga­re för att få in ny­an­län­da i si­na verk­sam­he­ter. Fö­re­ta­gar­na ser vin­na­vin­na-per­spek­ti­vet. De­ras af­fä­rer kan få nyt­ta av en lyc­kad re­kry­te­ring och sam­ti­digt får en ar­bets­sö­kan­de ett jobb.

NÄR ALLT KOM­MER om­kring är Vä­ners­borg en gans­ka li­ten kom­mun. För att vi ska få till­växt, ut­veck­ling och en än­nu bätt­re fram­tid, be­hö­ver vi va­ra fler. För att mö­ta kom­man­de be­hov in­om bland an­nat sko­la, vård och om­sorg, så be­hö­ver vi ock­så va­ra fler. Det­ta är inga giss­ning­ar. Så ser verk­lig­he­ten ut.

Där­för är det bra att så många ut­ri­kes föd­da finns i vår kom­mun. De kom­mer att spe­la en stor och vik­tig roll fram­ö­ver. Om vi fort­sät­ter att hjäl­pas åt med in­sat­ser som gör att vå­ra nya med­bor­ga­re snabbt fin­ner sig till­rät­ta här, kom­mer in­teg­ra­tio­nen att bli än­nu smi­di­ga­re.

”Al­la be­hövs i Vä­ners­borg” är vårt ge­men­sam­ma bud­skap in­för va­let och det kan gö­ra oss al­la till vin­na­re. MA­RIE DAHLIN (S) BO CARLS­SON (C)

Bild: TTE­LA

AL­LA BE­HÖVS. För att vi ska få till­växt, ut­veck­ling och en än­nu bätt­re fram­tid, be­hö­ver vi va­ra fler. För att mö­ta kom­man­de be­hov in­om bland an­nat sko­la, vård och om­sorg, så be­hö­ver vi ock­så var fler, skri­ver de­bat­tö­rer­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.